Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50141-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9339 
(21)  Číslo prihlášky  50141-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  12.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.10.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/348  E04C 2/30   
(54)  Názov  Prefabrikovaná stavebná bunka, prefabrikovaný stavebný bunkový systém a spôsob vytvorenia prefabrikovaného stavebného bunkového systému 
(57)  Anotácia  Predmetom technického riešenia je prefabrikovaný stavebný bunkový systém, ktorého základom sú prefabrikované stavebné bunky (1), vybavené špeciálnymi spojovacími prvkami, ktoré sú šachovnicovo usporiadané v horizontálnom a vertikálnom smere v prednej a zadnej časti stavebného bunkového systému do flexibilných funkčných modulov. Prefabrikované stavebné bunky sú vyrobené v špecializovanom závode a ich výroba je počítačovo riadená. Vyrábajú sa v opakujúcich sa formách. Bunka podľa technického riešenia má svojím konštrukčným riešením široké využitie, spĺňa požiadavky stavebnej fyziky, je navrhnutá tak, aby zvládla seizmické zaťaženie pre každú časť krajiny. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IN VEST s.r.o.; Areál Duslo, objekt č. 21-07 , 927 03 Šaľa; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Khandl Ivan, Ing.; Drieňová, 927 01 Šaľa 1; SK;
Csiba Oto, Ing.; Gaštanový rad 474/6, 929 01 Malé Dvorníky; SK;
Hubaček Peter, Ing.; Hlboká 1, 940 02 Nové Zámky 2; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.12.2024 
   Maximálna platnosť do  15.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.10.2021 19/2021 FG2K
 
PUV 50141-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50141-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 15.12.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 15.12.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 15.12.2020 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 15.12.2020 Typ Doručené
1e Anotácia 15.12.2020 Typ Doručené
1f Výkresy 15.12.2020 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.12.2020 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.02.2021 Typ Interné listy
4 Žiadosť o opravu 19.02.2021 Typ Doručené
4a Opis 19.02.2021 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 19.02.2021 Typ Doručené
4c Identifikátor osoby 19.02.2021 Typ Doručené
4d Sprievodný list 19.02.2021 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 16.04.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 16.04.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 16.04.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.09.2021 Typ Interné listy
PUV 50141-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku