Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50140-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9254 
(21)  Číslo prihlášky  50140-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  12.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A62B 18/02  A62B 18/08  A61F 9/06  A41D 13/11  A42B 3/22   
(54)  Názov  Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aerosólu 
(57)  Anotácia  Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aerosólu pozostáva z okuliarového rámu (1), vsuviek (2), sedlovej plochy (3), bočníc (4) a vymeniteľného štítu (5), ktorý sa umiestňuje do vsuviek (2), pomocou ktorých je upevnený na okuliarový rám (1), ktorý je s hlavou používateľa v kontakte pomocou bočníc (4), ktoré smerujú pozdĺž hlavy používateľa k ušiam, kde sa nachádza zaoblenie na prichytenie okuliarového rámu (1) za ušami a sedlovej plochy (3), ktorá dosadá na nos používateľa. Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aerosólu slúži na obmedzenie šírenia vírusov a baktérií pomocou aerosólu, ktorý je uvoľňovaný z ústnej a nosovej dutiny počas procesu dýchania, kašľania a kýchania, prípadne rozprávania. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Živčák Jozef, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD., MPH; Čerešňová 43, 080 01 Prešov 1; SK;
Vrabeľ Marek, doc. Ing., PhD.; Potočná 43, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová; SK;
Hudák Radovan, prof. Ing., PhD.; Markušova 7, 040 11 Košice-Západ; SK;
Tóth Lukáš, Ing.; Daxnerová 1182/3, 050 01 Revúca 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50073-2020 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.12.2024 
   Maximálna platnosť do  11.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 06/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 50140-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50140-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.12.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 11.12.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 11.12.2020 Typ Doručené
1c Opis 11.12.2020 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.12.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.01.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 10.02.2021 Typ Doručené
5a Opis 10.02.2021 Typ Doručené
5b Sprievodný list 10.02.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.02.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 16.02.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 22.02.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 16.02.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.07.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50140-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku