Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5014-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7747 
(21)  Číslo prihlášky  5014-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.03.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.04.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E03D 3/10   
(54)  Názov  Konštrukčné usporiadanie výstupu tlakového splachovača záchodových mís s rázovou vlnou splachovania 
(57)  Anotácia  Konštrukčné usporiadanie výstupu tlakového splachovača záchodových mís s rázovou vlnou splachovania je riešený tak, že medzi plynový hydraulický akumulátor (1) a modul (4) samočinného hydraulického uzáveru je zaradený ejektor (5), pričom na hnaciu dýzu (6) ejektora (5) je pripojený prívod (7) od rozvodu tlakovej vody. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pancurák František; Bezručova 2, Prešov 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pancurák František; Bezručova 2, 080 01 Prešov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.10.2016 10/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.04.2017 4/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.03.2020 3/2020 ND2K
 
PUV 5014-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 26.03.2016 33,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 29.01.2020 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5014-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.03.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 17.03.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 17.03.2016 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 17.03.2016 Typ Doručené
Opis 17.03.2016 Typ Doručené
Výkresy 17.03.2016 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 29.03.2016 Typ Doručené
Plná moc 29.03.2016 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 30.03.2016 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 30.03.2016 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PÚV 29.07.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 29.07.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 29.07.2016 Typ Odoslané
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.07.2016 Typ Interné listy
výsledok rešerše 29.07.2016 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.12.2016 Typ Doručené
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.01.2017 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 10.01.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zápise zmeny 13.01.2017 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.04.2017 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 19.05.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 06.07.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 13.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 13.01.2020 Typ Doručené
Plná moc 13.01.2020 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 28.01.2020 Typ Odoslané
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 31.01.2020 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 03.02.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 19.09.2022 Typ Odoslané
PUV 5014-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 11.01.2017 Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.07.2017 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku