Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50139-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9255 
(21)  Číslo prihlášky  50139-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.06.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10G 1/00  C10L 1/00   
(54)  Názov  Zmes na prípravu lignocelulózového špecificky aktivovaného katalyzátora, spôsob prípravy lignocelulózového špecificky aktivovaného katalyzátora a jeho použitie 
(57)  Anotácia  Zmes na prípravu lignocelulózového špecificky aktivovaného katalyzátora na termokatalytické krakovanie makromolekulových organických zlúčenín plastov a/alebo komunálneho odpadu obsahuje 10 až 15 % hmotn. alkalickej zmesi a zvyšok do 100 % hmotn. je biomasa tvorená lignocelulózou a/alebo celulózou vo forme zrna, drviny, pilín, slamy, vlákien alebo zberového papiera. Alkalická zmes pozostáva z 0,1 až 1,5 % hmotn. alkálií a zvyšok do 100 % hmotn. je voda. Lignocelulózový špecificky aktivovaný katalyzátor sa pripravuje tak, že sa uvedená zmes homogenizuje a po odparení vody sa špecificky aktivovaný katalyzátor dosuší pri teplote do 260 °C. Lignocelulózový špecificky aktivovaný katalyzátor na termokatalytické krakovanie makromolekulových organických zlúčenín plastov a/alebo komunálneho odpadu môže byť použitý pri výrobe biopalív, alternatívnych palív, pohonných hmôt alebo palivových zložiek pre motorové vozidlá na báze obnoviteľných surovín. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Buzetzki Eduard Stefan, Dipl. Ing.; Untere Hauptstrasse 54, 7041 Wulkaprodesdorf; AT;
Tehlár Pavol, PhDr. Ing. Mgr.; Školská 14, 911 05 Trenčín 5; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Buzetzki Eduard Stefan, Dipl. Ing.; Untere Hauptstrasse 54, 7041 Wulkaprodesdorf; AT;
Tehlár Pavol, PhDr. Ing. Mgr.; Školská 14, 911 05 Trenčín 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50036-2016 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.06.2023 
   Maximálna platnosť do  08.06.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 06/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 ND2K
 
PUV 50139-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50139-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.12.2020 Typ Doručené
1a Nároky na ochranu 11.12.2020 Typ Doručené
1b Anotácia 11.12.2020 Typ Doručené
1c Opis 11.12.2020 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 14.12.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.12.2020 Typ Platba
4 Odpoveď na správu úradu 17.12.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 17.12.2020 Typ Doručené
5 výzva na predloženie plnej moci 11.01.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 24.01.2021 Typ Doručené
6a Identifikátor osoby 24.01.2021 Typ Doručené
6b Plná moc 24.01.2021 Typ Doručené
6c Sprievodný list 24.01.2021 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.02.2021 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 18.02.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 25.02.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 25.02.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 25.02.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.07.2021 Typ Interné listy
13 Oznámenie inde neuvedené 15.07.2021 Typ Doručené
14 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV - zápis po 4 rokoch 16.07.2021 Typ Odoslané
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 22.07.2021 Typ Platba
17 predĺženie doby platnosti ÚV 05.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50139-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku