Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50138-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8644 
(21)  Číslo prihlášky  50138-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.12.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  07.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.08.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  07.01.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 9/60  E01F 9/669  E01F 9/658  E01F 9/604  F16B 7/22   
(54)  Názov  Zaisťovací prvok na polohovanie snehovej tyče v smerovom stĺpiku  
(57)  Anotácia  Zaisťovací prvok na polohovanie snehovej tyče v smerovom stĺpiku obsahuje horizontálne vedenú spodnú časť (1.1), z ktorej vystupujú prvá zvislá časť (1.2) a druhá zvislá časť (1.3), pričom na spodnej časti (1.1) sú po stranách prvej zvislej časti (1.2) a druhej zvislej časti (1.3) vytvorené plôšky (1.11), na prvej zvislej časti (1.2) je vytvorený prvý fixačný prvok (1.21), na druhej zvislej časti (1.3) je vytvorený druhý fixačný prvok (1.31), pričom prvý fixačný prvok (1.21) a druhý fixačný prvok (1.31) sú vedené zvonka zvislých častí (1.2 a 1.3), ku koncovej časti (1.32) druhej zvislej časti (1.3) je smerom k prvej zvislej časti (1.2) vytvorená pružná časť (1.4), pričom nad koncovou časťou (1.32) druhej zvislej časti (1.3) je vytvorená pružná západka (1.5). Koncová časť (1.41) pružnej časti (1.4) presahuje vonkajšiu zvislú stranu (1.22) prvej zvislej časti (1.2). Pružná časť (1.4) zviera s druhou zvislou časťou (1.3) uhol 35 až 55°. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Plastika SV s.r.o.; Zborovská 253, 768 02 Zdounky; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hodaň Roman, Ing. ; Výholec 1279/43, 624 00 Brno, Komín; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.12.2022 
   Maximálna platnosť do  17.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.08.2019 08/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.01.2020 01/2020 FG2K
 
PUV 50138-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50138-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.12.2018 Typ Doručené
1a Opis 17.12.2018 Typ Doručené
1b Výkresy 17.12.2018 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 17.12.2018 Typ Doručené
1d Plná moc 17.12.2018 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.12.2018 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.04.2019 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 05.06.2019 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 06.06.2019 Typ Odoslané
6 oznámenie o výsledku rešerše 06.06.2019 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 05.06.2019 Typ Interné listy
8 záznam o ukončení konania o PÚV 08.11.2019 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.11.2019 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 13.12.2019 Typ Odoslané
PUV 50138-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku