Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50137-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9293 
(21)  Číslo prihlášky  50137-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  09.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60K 3/02   
(54)  Názov  Energeticky úsporná pneumatická pohonná jednotka pre pneumobil 
(57)  Anotácia  Energeticky úsporná pneumatická pohonná jednotka pre pneumobil slúži na pohon ľahkých vozidiel po spevnených komunikáciách. Zariadenie pozostáva z konštrukčných prvkov rámu (1), na ktorom sú umiestnené dva dvojčinné pneumatické valce (2), pričom ich piestnice sú vzájomne prepojené unášacou doskou (3) ku konečnému ozubenému remeňu (4), ktorý sa presúva v jednom smere pri vysúvaní piestnic a cez ozubenú remenicu (5) vybavenú voľnobežkami, poháňa spojovací hriadeľ (13), ktorý roztáča ozubenú remenicu (11), ktorá následne cez nekonečný ozubený remeň (12) roztáča ozubenú remenicu (10), a tá prenáša výkon na výstupný hriadeľ (9). Zároveň sa na zariadení pri zasúvaní piestnic presúva konečný ozubený remeň (4) v druhom smere, pričom roztáča ozubenú remenicu (6) vybavenú voľnobežkami, ktorá je prepojená na ozubené koleso (7), ktoré zaberá do ozubeného kolesa (8) slúžiaceho na zmenu smeru otáčania a roztáča výstupný hriadeľ (9), čím prenáša získaný výkon. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Semjon Ján, doc. Ing., PhD.; Zupkova 710/25, 040 22 Košice 22; SK;
Jánoš Rudolf, doc. Ing., PhD.; Čínska 2526/21, 040 13 Košice 13; SK;
Sukop Marek, doc. Ing., PhD.; Budimír 142, 044 43 Budimír; SK;
Tuleja Peter, Ing., PhD.; Odborárska 4660/4, 080 01 Prešov 1; SK;
Prada Erik, Ing., PhD.; Tatranská 8, 040 23 Košice 23; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.12.2024 
   Maximálna platnosť do  10.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 50137-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50137-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.12.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 10.12.2020 Typ Doručené
1b Opis 10.12.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 10.12.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.01.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.01.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.02.2021 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 24.03.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 24.03.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 30.03.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 30.03.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.08.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50137-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku