Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50136-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9298 
(21)  Číslo prihlášky  50136-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  16.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  12.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  16.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24F 13/02  A62C 2/12  F16L 5/04   
(54)  Názov  Požiarna a/alebo dymová klapka  
(57)  Anotácia  Na telese (1) požiarnej a/alebo dymovej klapky je po obvode umiestnená tepelná izolácia (5), ktorá zvonka pokrýva teleso (1) aspoň v zóne protiľahlej k obvodovému okraju listu (2) v jeho zavretej polohe. Aspoň na jednej strane hriadeľ (3) vyčnieva z izolácie (5) a vyčnievajúci koniec hriadeľa (3) je prispôsobený na pripojenie ovládacieho mechanizmu a/alebo servomotora. Izolácia (5) je tvorená dvomi prstencami, ktoré sú nasadené na teleso (1) po stranách vyčnievajúceho hriadeľa (3). Izolácia (5) má aspoň na jednej strane rovné čelo a je prekrytá obvodovým lemom (6). K izolácii (5) a/alebo k lemu (6) je pripojený držiak (8) na prichytenie ovládacieho mechanizmu a/alebo servomotora. Lem (6) môže byť vybavený úchytmi (7) na pripojenie k stene. Rotačné uloženie listu (2) môže byť tvorené hriadeľom (3) na jednej strane listu (2) a skrutkou (4) na protiľahlej strane listu (2). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Systemair Production a.s.; Hlavná 371, 900 43 Kalinkovo; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Repovský Michal, Ing.; Nová 356/10, 941 44 Hul; SK;
Bobor Ján; Jaseňová 419/3, 900 43 Hamuliakovo; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.12.2024 
   Maximálna platnosť do  09.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 FG2K
 
PUV 50136-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50136-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 09.12.2020 Typ Doručené
1b Výkresy 09.12.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 09.12.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 09.12.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 18.12.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.12.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 26.01.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.02.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 12.04.2021 Typ Doručené
6a Nároky na ochranu 12.04.2021 Typ Doručené
6b Sprievodný list 12.04.2021 Typ Doručené
9 výsledok rešerše 20.04.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 20.04.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 20.04.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.08.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50136-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku