Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50136-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7749 
(21)  Číslo prihlášky  50136-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.12.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2015-31736U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.04.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01C 9/04  E01C 9/06  E01B 21/00   
(54)  Názov  Koľajový prejazd, najmä s betónovými prejazdovými panelmi 
(57)  Anotácia  Koľajový prejazd, najmä s betónovými prejazdovými panelmi (1), vybavenými zospodu aspoň po jednej zo svojich strán pozdĺžnymi zahĺbeniami (3), je pre tieto betónové prejazdové panely (1) vybavený sústavou opierok (3), z ktorých každá je tvorená dvomi bočnicami (4, 5) vzájomne prostredníctvom aspoň jedného priečnika (6) spojenými do formy sedla na obkročné usadenie na koľajnicové podvaly (7) v blízkosti koľajových upínadiel. Bočnice (4, 5) opierok (3) sú v tejto oblasti vybavené vertikálnymi hranami (8) na kontakt s hranou päty (9) koľajnice (10) a nosovitými výbežkami U na dosadanie na päty (9) koľajníc (10) a vo svojich späťustupujúcich horných častiach potom podpornými výstupkami (12) na interakciu s pozdĺžnymi zahĺbeniami (2) v betónových prejazdových paneloch (1), s prechodom do úložnej plochy (13) na priečniku (6), vykrývajúcim zároveň buď svojím korpusom (14), a/alebo v kombinácii s prídavnými podkladkami (15) obvyklý uhol sklonu úseku koľajnicového podvalu (7) v danej zóne vzhľadom na požadovanú rovinu betónových prejazdových panelov (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ŽPSV s.r.o.; Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Horehleď Jiří, Ing.; Svatováclavská 341, 686 01 Uherské Hradiště; CZ;
Baný Jaroslav, Ing.; V Pastouškách 1497, 686 04 Kunovice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.12.2025 
   Maximálna platnosť do  19.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.10.2016 10/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.04.2017 4/2017 FG2K
3 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 04.02.2020 2/2020 PC2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.02.2020 2/2020 ND2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 50136-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.12.2015 33,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.12.2019 15,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 11.12.2019 80,00 EUR
Poplatok za 2. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 21.10.2022 230,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50136-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.12.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 19.12.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 19.12.2015 Typ Doručené
Opis 19.12.2015 Typ Doručené
Plná moc 19.12.2015 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.12.2015 Typ Doručené
Výkresy 19.12.2015 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.01.2016 Typ Platba
rešeršná správa 06.05.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 06.05.2016 Typ Odoslané
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.05.2016 Typ Interné listy
výsledok rešerše 06.05.2016 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.05.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.07.2016 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PÚV 27.07.2016 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.01.2017 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 10.01.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.04.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 11.12.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 11.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.12.2019 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 11.12.2019 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2019 Typ Platba
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.12.2019 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 14.01.2020 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 14.01.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 22.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 20.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 27.10.2022 Typ Odoslané
PUV 50136-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 14.01.2020 ŽPSV s.r.o. ŽPSV a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku