Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50136-2015
(11)  Utility Model Number  7749 
(21)  Application Number  50136-2015 
(22)  Application Date  19.12.2015 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.04.2017 
(31)  Priority Number  2015-31736U 
(32)  Priority Date  06.11.2015 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date  03.10.2016 
(45)  Publication of Registration Date  03.04.2017 
(47)  Date of registration and making available to the public  23.02.2017 
(51)  International Patent Classification  E01C 9/04  E01C 9/06  E01B 21/00   
(54)  Title  Koľajový prejazd, najmä s betónovými prejazdovými panelmi 
(57)  Abstract  Koľajový prejazd, najmä s betónovými prejazdovými panelmi (1), vybavenými zospodu aspoň po jednej zo svojich strán pozdĺžnymi zahĺbeniami (3), je pre tieto betónové prejazdové panely (1) vybavený sústavou opierok (3), z ktorých každá je tvorená dvomi bočnicami (4, 5) vzájomne prostredníctvom aspoň jedného priečnika (6) spojenými do formy sedla na obkročné usadenie na koľajnicové podvaly (7) v blízkosti koľajových upínadiel. Bočnice (4, 5) opierok (3) sú v tejto oblasti vybavené vertikálnymi hranami (8) na kontakt s hranou päty (9) koľajnice (10) a nosovitými výbežkami U na dosadanie na päty (9) koľajníc (10) a vo svojich späťustupujúcich horných častiach potom podpornými výstupkami (12) na interakciu s pozdĺžnymi zahĺbeniami (2) v betónových prejazdových paneloch (1), s prechodom do úložnej plochy (13) na priečniku (6), vykrývajúcim zároveň buď svojím korpusom (14), a/alebo v kombinácii s prídavnými podkladkami (15) obvyklý uhol sklonu úseku koľajnicového podvalu (7) v danej zóne vzhľadom na požadovanú rovinu betónových prejazdových panelov (1). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ŽPSV s.r.o.; Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh; CZ 
(72)  Inventor(s)  Horehleď Jiří, Ing.; Svatováclavská 341, 686 01 Uherské Hradiště; CZ;
Baný Jaroslav, Ing.; V Pastouškách 1497, 686 04 Kunovice; CZ 
(74)  Attorney(s)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  19.12.2025 
   Utility Model Validity maximum until  19.12.2025 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.10.2016 10/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.04.2017 4/2017 FG2K
3 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 04.02.2020 2/2020 PC2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.02.2020 2/2020 ND2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 50136-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.12.2015 33,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.12.2019 15,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 11.12.2019 80,00 EUR
Poplatok za 2. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 21.10.2022 230,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50136-2015
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.12.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 19.12.2015 Type Delivered
Nároky na ochranu 19.12.2015 Type Delivered
Opis 19.12.2015 Type Delivered
Plná moc 19.12.2015 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 19.12.2015 Type Delivered
Výkresy 19.12.2015 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.01.2016 Type Payment
rešeršná správa 06.05.2016 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 06.05.2016 Type Sent document
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.05.2016 Type Internal Letter
výsledok rešerše 06.05.2016 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.05.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 22.07.2016 Type Delivered
pokyn na zverejnenie PÚV 27.07.2016 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.01.2017 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 10.01.2017 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.04.2017 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 11.12.2019 Type Delivered
Žiadosť o zápis prechodu 11.12.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 11.12.2019 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 11.12.2019 Type Delivered
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2019 Type Payment
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.12.2019 Type Payment
predĺženie doby platnosti ÚV 14.01.2020 Type Sent document
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 14.01.2020 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 22.06.2022 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 20.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Type Sent document
predĺženie doby platnosti ÚV 27.10.2022 Type Sent document
PUV 50136-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 14.01.2020 ŽPSV s.r.o. ŽPSV a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku