Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50134-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9294 
(21)  Číslo prihlášky  50134-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  09.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64C 31/032   
(54)  Názov  Motorové krídlo s vrtuľovým prstencom s dýzou 
(57)  Anotácia  Motorové krídlo s vrtuľovým prstencom s dýzou sa skladá z trupu (1) krídla, nosnej plochy (2) krídla, motora (3), smerovky (5) s nosníkom a tlačiacej vrtule (6) s hlavicou (7) vrtule. K trupu (1) krídla je súosovo k motoru (3) a k hlavici (7) vrtule upevnený prstenec (4) s dýzou pomocou spôn (8) a upevňovacích tyčí (9). Rovina rotácie tlačiacej vrtule (6) musí byť v rovine väčšieho priemeru prstenca (4) s dýzou. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Szabo Stanislav, Dr. h. c. doc. Ing., PhD., MBA, LL.M.; Havanská 2, 040 13 Košice 13; SK;
Matisková Darina, Ing., PhD., MBA; Vyšná Šebastová 315, 080 06 Prešov 6; SK;
Szabo Stanislav, Ing. et Ing., MBA; Zdoba 88, 044 41 Sady nad Torysou; SK;
Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.12.2024 
   Maximálna platnosť do  08.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 50134-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50134-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.12.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 08.12.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 08.12.2020 Typ Doručené
1c Opis 08.12.2020 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.12.2020 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.12.2020 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 23.03.2021 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 23.03.2021 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 30.03.2021 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 30.03.2021 Typ Interné listy
8 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.08.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50134-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku