Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50134-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9053 
(21)  Číslo prihlášky  50134-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.05.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  DE20 2016 102 851.5 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.11.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.02.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  08.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 11/00  G01N 21/88  G01N 21/89  G01N 21/896   
(54)  Názov  Systém zhotovovania snímok a stanica na kontrolu kvality obsahujúca systém zhotovovania snímok 
(57)  Anotácia  Systém zhotovovania snímok zahŕňa líniovú kameru (12), prispôsobenú na snímanie lineárnej pozorovacej oblasti (20), iluminátor (14) na tmavé pole a iluminátor (16) na jasné pole, osvetľujúci pozorovaciu oblasť (20), pričom zmienené súčasti sú usporiadané tak, že vzhľadom na referenčnú rovinu (M), ktorá je kolmá na povrch plochých prvkov (4) prechádzajúcich pozorovacou oblasťou (20), kde sú zhotovované snímky, je optická rovina líniovej kamery (12) usporiadaná pod uhlom (α) približne 10° až 30°, výhodne 20°, vzhľadom na referenčnú rovinu (M), pričom optická rovina iluminátora (14) na tmavé pole je usporiadaná pod uhlom (β) približne 30° až 60°, výhodne 45°, vzhľadom na referenčnú rovinu (M), a optická rovina iluminátora (16) na jasné pole je usporiadaná pod uhlom (γ) približne 20° až 40°, výhodne 30°, vzhľadom na referenčnú rovinu (M), pričom iluminátor (16) na jasné pole má uhol otvorenia od 50° do 110°, výhodne od 80° do 90°. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BOBST MEX SA; Route de Faraz 3, 1031 Mex; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Richard Matthieu; 2 Rue des Perrieres, 251 60 Remoray; FR;
Pilloud Francis; Rue du Port 18, 1815 Clarens; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/025133 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2017/207114 
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.05.2024 
   Maximálna platnosť do  17.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.11.2020 11/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.02.2021 04/2021 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 ND2K
 
PUV 50134-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50134-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.12.2018 Typ Doručené
1a Opis 11.12.2018 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.12.2018 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.01.2019 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 16.01.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 16.01.2019 Typ Doručené
5 Doplnenie materiálov 04.02.2019 Typ Doručené
5a Plná moc 04.02.2019 Typ Doručené
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.03.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 11.03.2019 Typ Doručené
7 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.05.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 10.05.2019 Typ Doručené
8 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.05.2019 Typ Platba
9 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 09.07.2019 Typ Doručené
9a Sprievodný list 09.07.2019 Typ Doručené
10 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.07.2019 Typ Platba
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.09.2019 Typ Doručené
11a Sprievodný list 10.09.2019 Typ Doručené
12 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.09.2019 Typ Platba
13 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.11.2019 Typ Doručené
13a Sprievodný list 08.11.2019 Typ Doručené
14 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.11.2019 Typ Platba
15 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.01.2020 Typ Doručené
15a Sprievodný list 10.01.2020 Typ Doručené
16 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.01.2020 Typ Platba
17 Odpoveď na správu úradu 21.02.2020 Typ Doručené
17a Opis 21.02.2020 Typ Doručené
17b Sprievodný list 21.02.2020 Typ Doručené
19 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.04.2020 Typ Odoslané
20 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.06.2020 Typ Doručené
20a Sprievodný list 30.06.2020 Typ Doručené
21 Odpoveď na správu úradu 25.08.2020 Typ Doručené
21a Opis 25.08.2020 Typ Doručené
21b Sprievodný list 25.08.2020 Typ Doručené
22 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.09.2020 Typ Interné listy
23 rešeršná správa 17.09.2020 Typ Interné listy
24 výsledok rešerše 17.09.2020 Typ Interné listy
25 oznámenie o výsledku rešerše 17.09.2020 Typ Odoslané
26 pokyn na zverejnenie PÚV 17.09.2020 Typ Interné listy
27 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.02.2021 Typ Interné listy
28 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.03.2021 Typ Odoslané
29 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 30.03.2021 Typ Doručené
29a Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
29b Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
30 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 08.04.2021 Typ Odoslané
31 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 12.04.2021 Typ Platba
32 predĺženie doby platnosti ÚV 13.04.2021 Typ Odoslané
PUV 50134-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku