Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50134-2014
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7317 
(21)  Číslo prihlášky  50134-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.10.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.12.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2015 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.12.2015 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.10.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 67/04  C08L 101/16   
(54)  Názov  Biologicky degradovateľná polymérna kompozícia so zlepšenými vlastnosťami 
(57)  Anotácia  Biologicky degradovateľná kompozícia obsahuje 5 až 95 hmotn. % polyhydroxyalkanoátu a 95 až 5 hmotn. % kyseliny polymliečnej alebo laktidu, 2 až 67 dielov plastifikátora alebo zmesi plastifikátorov na 100 dielov polymérnej zmesi. Opísaná je aj kompozícia obsahujúca 0,05 až 5 hmotn. % reaktívneho aditíva. Ako plastifikátory sa použijú estery kyseliny citrónovej, estery glycerínu, estery kyseliny fosforečnej, estery kyseliny sebakovej a iné kvapalné organické nízkomolekulové polyestery. Reaktívne aditívum je vybrané zo skupiny chemikálií, ako sú napríklad akrylové polyméry, epoxidované akrylové polyméry, diizokyanáty a ich deriváty, epoxidované oleje, oligomérne kopolyméry rôznych monomérov s glycidylmetakrylátom alebo akrylátom a ďalšie. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav polymérov SAV; Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Alexy Pavol, prof., Ing., PhD.; Svätoplukova 17, 902 01 Pezinok; SK;
Chodák Ivan, prof. Ing., DrSc.; Ľuda Zúbka 9, 841 01 Bratislava; SK;
Bakoš Dušan, prof. Ing., DrSc.; Studenohorská 40, 841 03 Bratislava; SK;
Bugaj Peter, Ing., PhD.; Komenského 342/12, 972 23 Dolné Vestenice; SK;
Mikušová Miroslava, Ing., PhD.; Bohunice 190, 018 52 Pruské; SK;
Tomanová Katarína, Ing., PhD.; Komenského 1642/25, 020 01 Púchov 1; SK;
Benovič František, Ing.; Horné Orešany č. d. 360, 919 03 Horné Orešany; SK;
Plavec Roderik, Ing.; Bočná 2, 946 03 Kolárovo; SK;
Mihalík Michal, Ing., PhD.; Banská Hodruša 396, 966 61 Hodruša - Hámre; SK;
Tomašková Monika, Ing.; Zvolenská 32, 821 09 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.04.2021 
   Maximálna platnosť do  11.04.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.07.2015 07/2015 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.12.2015 12/2015 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 07.01.2016 01/2016 ND2K
4 Licenčné zmluvy 01.06.2016 06/2016 QB2K
5 Licenčné zmluvy 02.11.2016 11/2016 QB2K
6 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.05.2018 05/2018 ND2K
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 31767358 1 PANARA, s.r.o. výlučná 18.05.2016 platná
  • 31767359 2 Slovenská technická univerzita v Bratislave výlučná 06.10.2016 platná
 
PUV 50134-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50134-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.10.2014 Typ Doručené
1a Opis 31.10.2014 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 31.10.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 31.10.2014 Typ Doručené
1d Rovnopis patentovej prihlášky 31.10.2014 Typ Doručené
1e Plná moc 31.10.2014 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.11.2014 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.11.2014 Typ Odoslané
4 všeobecný referátnik 11.12.2014 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 30.01.2015 Typ Doručené
5a Opis 30.01.2015 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 30.01.2015 Typ Doručené
5c Anotácia 30.01.2015 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.03.2015 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 26.03.2015 Typ Doručené
7a Opis 26.03.2015 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.03.2015 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 16.04.2015 Typ Doručené
9a Opis 16.04.2015 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 16.04.2015 Typ Doručené
9c Anotácia 16.04.2015 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.04.2015 Typ Interné listy
11 rešeršná správa 30.04.2015 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 30.04.2015 Typ Odoslané
13 oznámenie o výsledku rešerše 30.04.2015 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 30.04.2015 Typ Interné listy
15 záznam o ukončení konania o PÚV 09.10.2015 Typ Interné listy
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.10.2015 Typ Interné listy
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 11.12.2015 Typ Odoslané
18 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV - zápis po 4 rokoch 11.12.2015 Typ Odoslané
19 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 15.12.2015 Typ Platba
20 predĺženie doby platnosti ÚV 16.12.2015 Typ Odoslané
21 Oznámenie 21.12.2015 Typ Doručené
22 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 08.02.2016 Typ Doručené
23 vyžiadanie poplatku 16.03.2016 Typ Odoslané
24 15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 24.03.2016 Typ Platba
25 výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 13.04.2016 Typ Odoslané
26 výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 13.04.2016 Typ Odoslané
27 Licenčná zmluva 26.04.2016 Typ Doručené
27a Licenčná zmluva 26.04.2016 Typ Doručené
28 oznámenie o zápise licencie 19.05.2016 Typ Odoslané
29 výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 20.06.2016 Typ Odoslané
30 Odpoveď na správu úradu 04.08.2016 Typ Doručené
30a Licenčná zmluva 04.08.2016 Typ Doručené
31 oznámenie o zápise licencie 07.10.2016 Typ Odoslané
32 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 23.03.2018 Typ Doručené
33 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 29.03.2018 Typ Platba
34 predĺženie doby platnosti ÚV 09.04.2018 Typ Odoslané
PUV 50134-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku