Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50133-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50133-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G05D 16/00  C01B 3/02  F17C 1/00   
(54)  Názov  Prietokový stabilizátor tlaku vodíka s teplotným manažmentom 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Brestovič Tomáš, prof. Ing., PhD.; Ličartovce 111, 082 03 Lemešany; SK;
Živčák Jozef, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD., MPH; Čerešňová 43, 080 01 Prešov 1; SK;
Lázár Marián, doc. Ing., PhD.; Obchodná 166/52, 078 01 Sečovce; SK;
Jasminská Natália, doc. Ing., PhD.; Park duklianskych obetí 3, 040 01 Košice 1; SK;
Dobáková Romana, Ing., PhD.; Slnečná 44, 044 24 Poproč; SK;
Tóth Lukáš, Ing.; Daxnerová 1182/3, 050 01 Revúca 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50072-2020 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50133-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50133-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 04.12.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 04.12.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 04.12.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 16.12.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.12.2020 Typ Platba
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 31.12.2020 Typ Odoslané
5 28 Doplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.01.2021 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.01.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 22.03.2021 Typ Doručené
7a Opis 22.03.2021 Typ Doručené
7b Sprievodný list 22.03.2021 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.03.2021 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 06.04.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 06.04.2021 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 06.04.2021 Typ Interné listy
PUV 50133-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku