Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50133-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8274 
(21)  Číslo prihlášky  50133-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.12.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2017-34268 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.10.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.06.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.11.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61L 27/04  B61L 15/00  B61L 1/18   
(54)  Názov  Vlakový zabezpečovač 
(57)  Anotácia  Vlakový zabezpečovač obsahuje stacionárnu časť, ktorá je súčasťou traťového alebo staničného zabezpečovacieho zariadenia, a mobilnú časť, ktorá je súčasťou výbavy železničného vozidla a ktorá obsahuje blok (1) na príjem a vyhodnotenie kódu, ktorého prvý výstup (11) je prepojený s rozhraním (2 ) k rušňovodičovi, ktoré obsahuje tlačidlo (200) bdelosti. Druhý výstup (12) bloku (1) na príjem a vyhodnotenie kódu je prepojený s blokom (3) kontroly bdelosti a akcieschopnosti rušňovodiča, ktorý je väzbou prepojený s rozhraním (2) k rušňovodičovi. Výstup (32) bloku (3) kontroly bdelosti a akcieschopnosti rušňovodiča je prepojený s rozhraním (4) k núdzovej brzde. Blok (1) na príjem a vyhodnotenie kódu je vybavený tretím výstupom (13), ktorý je prepojený so vstupom (51) bloku (5) potvrdenia rozjazdu proti stoj, ktorý je väzbou prepojený s rozhraním (2) k rušňovodičovi, pričom výstup (52) bloku (5) potvrdenia rozjazdu proti stoj je prepojený s rozhraním (4) k núdzovej brzde a rozhranie (2) k rušňovodičovi je vybavené potvrdzovacím prostriedkom (201) rozjazdu proti stoj a optickým prostriedkom (202) a akustickým prostriedkom (203) na signalizáciu nebezpečenstva prejdenia návestidla zakazujúceho jazdu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AŽD Praha s.r.o.; Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šimek Libor, Ing.; Dobrovského 196, 665 01 Rosice; CZ;
Vicek Petr, Ing.; č.p. 13, 374 01 Petříkov; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  31.12.2024 
   Maximálna platnosť do  31.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.06.2018 06/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2018 11/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 16.09.2021 17/2021 ND2K
 
PUV 50133-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50133-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.12.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 31.12.2017 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 31.12.2017 Typ Doručené
1c Opis 31.12.2017 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 04.01.2018 Typ Doručené
2a Doklad o práve prednosti 04.01.2018 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 16.01.2018 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.01.2018 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.03.2018 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 12.04.2018 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 12.04.2018 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 12.04.2018 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 12.04.2018 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 03.09.2018 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.09.2018 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 11.10.2018 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.08.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 19.08.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 19.08.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 19.08.2021 Typ Doručené
15 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 24.08.2021 Typ Platba
16 oznámenie o zápise zmeny 03.09.2021 Typ Odoslané
17 predĺženie doby platnosti ÚV 03.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50133-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.09.2021 AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku