Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50132-2020
(11)  Utility Model Number  9281 
(21)  Application Number  50132-2020 
(22)  Application Date  03.12.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  25.08.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  28.04.2021 
(45)  Publication of Registration Date  25.08.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  02.08.2021 
(51)  International Patent Classification  F28F 3/02  F17C 1/00   
(54)  Title  Pasívny lamelovo-krížový intenzifikátor prenosu tepla v práškových materiáloch 
(57)  Abstract  Pasívny lamelovo-krížový intenzifikátor prenosu tepla v práškových materiáloch pozostáva z rovnakého počtu primárnych lamiel (1) a sekundárnych lamiel (4), ktoré sú rovinne symetrické k pozdĺžnej rovine prechádzajúcej stredom primárnej lamely (1) a pozdĺžna os pasívneho lamelovo-krížového intenzifikátora prenosu tepla v práškových materiáloch je zhodná s osou valcového zásobníka (6), v ktorom je umiestnený práškový materiál (5). Na primárnych lamelách (1) sa nachádza minimálne jedna krížová lamela (2), ktorá zviera s primárnou lamelou (1) variabilný uhol β a na konci primárnych lamiel (1) sa nachádza zaoblená lamela (3) s variabilným uhlom α. Použitím pasívneho lamelovo-krížového intenzifikátora prenosu tepla umiestneného do objemu práškového materiálu sa intenzifikuje prenos tepla medzi zrnami práškového materiálu (5), ktoré sa vyznačujú nízkou tepelnou vodivosťou, čo zabezpečuje zlepšenie absorpčno-desorpčného cyklu v procese uskladnenia vodíka. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Inventor(s)  Brestovič Tomáš, prof. Ing., PhD.; Ličartovce 111, 082 03 Lemešany; SK;
Živčák Jozef, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD., MPH; Čerešňová 43, 080 01 Prešov 1; SK;
Lázár Marián, doc. Ing., PhD.; Obchodná 166/52, 078 01 Sečovce; SK;
Jasminská Natália, doc. Ing., PhD.; Park duklianskych obetí 3, 040 01 Košice 1; SK;
Dobáková Romana, Ing., PhD.; Slnečná 44, 044 24 Poproč; SK;
Tóth Lukáš, Ing.; Daxnerová 1182/3, 050 01 Revúca 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application  50070-2020 
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  03.12.2024 
   Utility Model Validity maximum until  03.12.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 50132-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50132-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.12.2020 Type Delivered
1a Opis 03.12.2020 Type Delivered
1b Plná moc 03.12.2020 Type Delivered
1c Identifikátor osoby 03.12.2020 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.12.2020 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.12.2020 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.01.2021 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 23.02.2021 Type Delivered
6a Opis 23.02.2021 Type Delivered
6b Sprievodný list 23.02.2021 Type Delivered
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.02.2021 Type Internal Letter
8 rešeršná správa 12.03.2021 Type Internal Letter
9 výsledok rešerše 12.03.2021 Type Internal Letter
10 oznámenie o výsledku rešerše 12.03.2021 Type Sent document
11 pokyn na zverejnenie PÚV 12.03.2021 Type Internal Letter
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.07.2021 Type Internal Letter
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 11.08.2021 Type Sent document
PUV 50132-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku