Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50132-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9281 
(21)  Číslo prihlášky  50132-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F28F 3/02  F17C 1/00   
(54)  Názov  Pasívny lamelovo-krížový intenzifikátor prenosu tepla v práškových materiáloch 
(57)  Anotácia  Pasívny lamelovo-krížový intenzifikátor prenosu tepla v práškových materiáloch pozostáva z rovnakého počtu primárnych lamiel (1) a sekundárnych lamiel (4), ktoré sú rovinne symetrické k pozdĺžnej rovine prechádzajúcej stredom primárnej lamely (1) a pozdĺžna os pasívneho lamelovo-krížového intenzifikátora prenosu tepla v práškových materiáloch je zhodná s osou valcového zásobníka (6), v ktorom je umiestnený práškový materiál (5). Na primárnych lamelách (1) sa nachádza minimálne jedna krížová lamela (2), ktorá zviera s primárnou lamelou (1) variabilný uhol β a na konci primárnych lamiel (1) sa nachádza zaoblená lamela (3) s variabilným uhlom α. Použitím pasívneho lamelovo-krížového intenzifikátora prenosu tepla umiestneného do objemu práškového materiálu sa intenzifikuje prenos tepla medzi zrnami práškového materiálu (5), ktoré sa vyznačujú nízkou tepelnou vodivosťou, čo zabezpečuje zlepšenie absorpčno-desorpčného cyklu v procese uskladnenia vodíka. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Brestovič Tomáš, prof. Ing., PhD.; Ličartovce 111, 082 03 Lemešany; SK;
Živčák Jozef, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD., MPH; Čerešňová 43, 080 01 Prešov 1; SK;
Lázár Marián, doc. Ing., PhD.; Obchodná 166/52, 078 01 Sečovce; SK;
Jasminská Natália, doc. Ing., PhD.; Park duklianskych obetí 3, 040 01 Košice 1; SK;
Dobáková Romana, Ing., PhD.; Slnečná 44, 044 24 Poproč; SK;
Tóth Lukáš, Ing.; Daxnerová 1182/3, 050 01 Revúca 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50070-2020 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.12.2024 
   Maximálna platnosť do  03.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 50132-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50132-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 03.12.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 03.12.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 03.12.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.12.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.12.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.01.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 23.02.2021 Typ Doručené
6a Opis 23.02.2021 Typ Doručené
6b Sprievodný list 23.02.2021 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.02.2021 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 12.03.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 12.03.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 12.03.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 12.03.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.07.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 11.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50132-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku