Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50132-2017
(11)  Utility Model Number  8254 
(21)  Application Number  50132-2017 
(22)  Application Date  29.12.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  01.10.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.05.2018 
(45)  Publication of Registration Date  01.10.2018 
(47)  Date of registration and making available to the public  30.08.2018 
(51)  International Patent Classification  B65G 47/90  B65G 1/04  B25J 1/00   
(54)  Title  Manipulačný efektor na výrobky s plochou podstavou a/alebo rotačné výrobky 
(57)  Abstract  Zariadenie je zložené z hnacieho člena (1) s výstupným hriadeľom (2), skloneného skladovacieho žľabu (20) a zberného žľabu (10) s priečnymi dorazmi, ktoré sú za sebou osadené a zdola proti sebe vybavené pozdĺžnou drážkou, pod ktorou je osadený vyhadzovač (7) výrobkov (21). Na výstupnom hriadeli (2) hnacieho člena (1) je pevne osadená dvojramenná vidlica (3), ktorej vnútorné rameno je otočne spojené s prvou ojnicou (4) pevne pripevnenou k prvému ozubenému kolesu (5) spojenému ozubením s druhým ozubeným kolesom (6), kde prvé ozubené koleso (5) a druhé ozubené koleso (6) sú otočne osadené v prvom posúvači (8) posuvne osadenom v hornej vodiacej lište (9) pripevnenej k spodnej časti zberného žľabu (10) sklonenom od vodorovnej roviny pod uhlom 5 až 70º, pričom vedľa ozubenia druhého ozubeného kolesa (6) je na jeho valcovom výstupku upevnená objímka (12) s vodorovne zrezaným povrchom, kde je upevnený vyhadzovač (7) výrobkov (21). Vonkajšie rameno vidlice (3) je otočne spojené cez druhú ojnicu (14) s treťou ojnicou (15), ktorá je otočne osadená v druhom posúvači (16) s pripevneným predlžovacím žľabom (19) z jeho vonkajšej strany, pričom druhý posúvač (16) je posuvne osadený v dolnej vodiacej lište (18) pripevnenej z vonkajšej strany vedľa prvého posúvača (8) cez pripojovací element (17) k spodnej časti zberného žľabu (10). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  KOVAL SYSTEMS, a.s.; Krížna 950/10, 018 61 Beluša; SK 
(72)  Inventor(s)  Bisták Igor, Ing.; Rozkvet 2037/76, 017 01 Považská Bystrica; SK;
Drevenák Róbert, Ing.; Družstevná, 017 01 Považská Bystrica 1; SK;
Kuric Ivan, prof. Ing. Dr.; J. Goliána 2, 036 01 Martin 1; SK;
Stanček Ján, Ing., PhD. ; Hlavná 401/48, 013 14 Kamenná Poruba; SK;
Chlopecký Jiří, Ing.; Obránců Míru 37, 703 00 Ostrava; CZ 
(74)  Attorney(s)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  29.12.2024 
   Utility Model Validity maximum until  29.12.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.05.2018 05/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.10.2018 10/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 29.09.2021 18/2021 ND2K
 
PUV 50132-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50132-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.12.2017 Type Delivered
1a Plná moc 29.12.2017 Type Delivered
1b Sprievodný list 29.12.2017 Type Delivered
1c Anotácia 29.12.2017 Type Delivered
1d Výkresy 29.12.2017 Type Delivered
1e Opis 29.12.2017 Type Delivered
1f Nároky na ochranu 29.12.2017 Type Delivered
2 Oznámenie k poplatkom 02.01.2018 Type Delivered
2a Sprievodný list 02.01.2018 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.01.2018 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.02.2018 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 08.03.2018 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 08.03.2018 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 08.03.2018 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 08.03.2018 Type Internal Letter
9 záznam o ukončení konania o PÚV 15.08.2018 Type Internal Letter
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.08.2018 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.09.2018 Type Sent document
12 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 27.08.2021 Type Delivered
12a Sprievodný list 27.08.2021 Type Delivered
12b Príloha inde neuvedená 27.08.2021 Type Delivered
13 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 31.08.2021 Type Payment
14 predĺženie doby platnosti ÚV 16.09.2021 Type Sent document
PUV 50132-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku