Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50132-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8254 
(21)  Číslo prihlášky  50132-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.12.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.10.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  30.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 47/90  B65G 1/04  B25J 1/00   
(54)  Názov  Manipulačný efektor na výrobky s plochou podstavou a/alebo rotačné výrobky 
(57)  Anotácia  Zariadenie je zložené z hnacieho člena (1) s výstupným hriadeľom (2), skloneného skladovacieho žľabu (20) a zberného žľabu (10) s priečnymi dorazmi, ktoré sú za sebou osadené a zdola proti sebe vybavené pozdĺžnou drážkou, pod ktorou je osadený vyhadzovač (7) výrobkov (21). Na výstupnom hriadeli (2) hnacieho člena (1) je pevne osadená dvojramenná vidlica (3), ktorej vnútorné rameno je otočne spojené s prvou ojnicou (4) pevne pripevnenou k prvému ozubenému kolesu (5) spojenému ozubením s druhým ozubeným kolesom (6), kde prvé ozubené koleso (5) a druhé ozubené koleso (6) sú otočne osadené v prvom posúvači (8) posuvne osadenom v hornej vodiacej lište (9) pripevnenej k spodnej časti zberného žľabu (10) sklonenom od vodorovnej roviny pod uhlom 5 až 70º, pričom vedľa ozubenia druhého ozubeného kolesa (6) je na jeho valcovom výstupku upevnená objímka (12) s vodorovne zrezaným povrchom, kde je upevnený vyhadzovač (7) výrobkov (21). Vonkajšie rameno vidlice (3) je otočne spojené cez druhú ojnicu (14) s treťou ojnicou (15), ktorá je otočne osadená v druhom posúvači (16) s pripevneným predlžovacím žľabom (19) z jeho vonkajšej strany, pričom druhý posúvač (16) je posuvne osadený v dolnej vodiacej lište (18) pripevnenej z vonkajšej strany vedľa prvého posúvača (8) cez pripojovací element (17) k spodnej časti zberného žľabu (10). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KOVAL SYSTEMS, a.s.; Krížna 950/10, 018 61 Beluša; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bisták Igor, Ing.; Rozkvet 2037/76, 017 01 Považská Bystrica; SK;
Drevenák Róbert, Ing.; Družstevná, 017 01 Považská Bystrica 1; SK;
Kuric Ivan, prof. Ing. Dr.; J. Goliána 2, 036 01 Martin 1; SK;
Stanček Ján, Ing., PhD. ; Hlavná 401/48, 013 14 Kamenná Poruba; SK;
Chlopecký Jiří, Ing.; Obránců Míru 37, 703 00 Ostrava; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.12.2024 
   Maximálna platnosť do  29.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.05.2018 05/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.10.2018 10/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 29.09.2021 18/2021 ND2K
 
PUV 50132-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50132-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.12.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 29.12.2017 Typ Doručené
1b Sprievodný list 29.12.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 29.12.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 29.12.2017 Typ Doručené
1e Opis 29.12.2017 Typ Doručené
1f Nároky na ochranu 29.12.2017 Typ Doručené
2 Oznámenie k poplatkom 02.01.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 02.01.2018 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.01.2018 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.02.2018 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 08.03.2018 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 08.03.2018 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 08.03.2018 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 08.03.2018 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 15.08.2018 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.08.2018 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.09.2018 Typ Odoslané
12 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 27.08.2021 Typ Doručené
12a Sprievodný list 27.08.2021 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 27.08.2021 Typ Doručené
13 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 31.08.2021 Typ Platba
14 predĺženie doby platnosti ÚV 16.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50132-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku