Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50132-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7925 
(21)  Číslo prihlášky  50132-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.12.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.05.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.11.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 35/22   
(54)  Názov  Spôsob priameho spájkovania pomocou bežnej spájky a medzivrstva na priame spájkovanie 
(57)  Anotácia  Medzi dva spájkované povrchy materiálov sa umiestnia dve vrstvy bežnej spájky (3). Medzi tieto dve vrstvy bežnej spájky (3) sa umiestni medzivrstva (4) aktívneho kovu. Následne sa obe vrstvy spájky (3) a medzivrstva (4) aktívneho kovu zahrejú na spájkovaciu teplotu, ktorá sa rovná teplote alebo je vyššia ako teplota tavenia bežnej spájky (3) a zároveň sa rovná teplote alebo je vyššia ako teplota aktivácie aktívneho kovu v medzivrstve (4). Spájkuje sa pomocou bežnej spájky, ktorá neobsahuje aktívny kov, a spájkuje sa priamo bez predchádzajúceho pokovovania spájkovaného povrchu, čím sa dosahuje rýchly a efektívny proces, pričom vytvorený spoj je stabilný, bez prasklín a s vysokou pevnosťou na hranici pevnosti použitej bežnej spájky (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; J. Bottu 24, 917 24 Trnava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.12.2023 
   Maximálna platnosť do  14.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.05.2017 5/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.11.2017 11/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 13.01.2021 1/2021 ND2K
 
PUV 50132-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50132-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.12.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 14.12.2016 Typ Doručené
1b Opis 14.12.2016 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 14.12.2016 Typ Doručené
1d Anotácia 14.12.2016 Typ Doručené
1e Výkresy 14.12.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 21.12.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.01.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.02.2017 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 20.03.2017 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 21.03.2017 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 21.03.2017 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 20.03.2017 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 15.08.2017 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.08.2017 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.08.2017 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.10.2017 Typ Odoslané
13 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 30.11.2020 Typ Doručené
13a Plná moc 30.11.2020 Typ Doručené
14 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 02.12.2020 Typ Platba
15 predĺženie doby platnosti ÚV 03.12.2020 Typ Odoslané
PUV 50132-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku