Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50131-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9256 
(21)  Číslo prihlášky  50131-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2019-37053 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 13/02   
(54)  Názov  Stacionárna zábrana, najmä na zastavenie, spomalenie, nasmerovanie a/alebo zamedzenie vjazdu vozidla 
(57)  Anotácia  Stacionárna zábrana na zastavenie, spomalenie, nasmerovanie a/alebo zamedzenie vjazdu vozidla pozostáva z betónového a/alebo kompozitného bloku a má tvar polozrezaného kužeľa. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MOB-Bars s.r.o.; Stoupající 797/18 Prosek, 190 00 Praha 9; CZ;
TVA SERVIS s. r. o.; Čechova 1464/47 České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fornůsek Jindřich, Ing., PhD.; Prosek, 190 00 Praha 9; CZ;
Mára Michal, Ing.; Hostavice, 198 00 Praha 9; CZ;
Sovják Radoslav, doc. Ing., PhD.; Ruzyně, 161 00 Praha 6; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.12.2024 
   Maximálna platnosť do  02.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 06/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 50131-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50131-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 02.12.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 02.12.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 02.12.2020 Typ Doručené
1d Identifikátor osoby 02.12.2020 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.12.2020 Typ Platba
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 09.12.2020 Typ Odoslané
4 28 Doplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.12.2020 Typ Platba
5 Doplnenie materiálov 18.01.2021 Typ Doručené
5a Doklad o práve prednosti 18.01.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.02.2021 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 15.02.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 15.02.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 15.02.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 15.02.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.07.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50131-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku