Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50130-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9322 
(21)  Číslo prihlášky  50130-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  12.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  06.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G16H 50/80  G06F 16/00  G06Q 50/26   
(54)  Názov  Spôsob detekcie/výstrahy pozitívnej anamnézy pandemického ochorenia nositeľa a detekčné/výstražné systémové zariadenie 
(57)  Anotácia  Spôsob detekcie/výstrahy pozitívnej anamnézy pandemického ochorenia nositeľa je realizovaný na zariadení, kde: najskôr osobné monitorovacie zariadenie systému pozitívnej anamnézy pandemického ochorenia nositeľa s vlastným unikátnym identifikátorom hardvérovými prostriedkami (1) skenuje všetky monitorovacie zariadenia systému, s ktorými sa dostalo do kontaktu, a zoskenované dáta týkajúce sa unikátnych identifikátorov monitorovacích zariadení systému, vzdialeností kontaktov medzi monitorovacími zariadeniami systému a časov trvania kontaktov sú zaznamenávané do internej pamäte (2); monitorovacím zariadeniam systému, ktoré boli v kontakte s nositeľom pandemického ochorenia s pozitívnou anamnézou, sa z bloku (5) notifikácie vysiela notifikácia so svetelnou signalizáciou na vlastnom monitorovacom zariadení systému cez užívateľské rozhranie (4) front-end. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NanoDesign, s.r.o.; Drotárska 6385/19a, 811 04 Bratislava 1; SK;
POWERTEC s. r. o.; Drotárska 6385/19a, 811 04 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Donoval Martin, doc. Ing. Phd.; Drotárska cesta 6385/19a, 811 02 Bratislava 1; SK;
Černaj Luboš, Ing.; Štefana Moysesa 440/48, 965 01 Žiar nad Hronom 1; SK;
Závodník Tomáš, Ing.; Nad Laborcom 4, 071 01 Michalovce 1; SK;
Debnár Tomáš, Ing.; Vrícko 90, 038 31 Vrícko; SK;
Nevřela Juraj, Ing. PhD.; Zelená, 811 01 Bratislava 1; SK;
Mičjan Michal, Ing. PhD.; Odbojárska 193, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Kozárik Jozef, Ing.; Lipová 6, 015 01 Rajec; SK;
Gašparek Krisztián, Ing.; Veľká Paka 139, 930 51 Veľká Paka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.11.2024 
   Maximálna platnosť do  30.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 50130-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50130-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 30.11.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 30.11.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 30.11.2020 Typ Doručené
1d Identifikátor osoby 30.11.2020 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.12.2020 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 26.03.2021 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 07.04.2021 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 07.04.2021 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 07.04.2021 Typ Interné listy
8 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 20.08.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50130-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku