Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50130-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50130-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G16H 50/80  G06F 16/00  G06Q 50/26   
(54)  Názov  Spôsob detekcie/výstrahy pozitívnej anamnézy pandemického ochorenia nositeľa a detekčné/výstražné systémové zariadenie 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NanoDesign, s.r.o.; Drotárska 6385/19a, 811 04 Bratislava 1; SK;
POWERTEC s. r. o.; Drotárska 6385/19a, 811 04 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Donoval Martin, doc. Ing. Phd.; Drotárska cesta 6385/19a, 811 02 Bratislava 1; SK;
Černaj Luboš, Ing.; Štefana Moysesa 440/48, 965 01 Žiar nad Hronom 1; SK;
Závodník Tomáš, Ing.; Nad Laborcom 4, 071 01 Michalovce 1; SK;
Debnár Tomáš, Ing.; Vrícko 90, 038 31 Vrícko; SK;
Nevřela Juraj, Ing. PhD.; Zelená 1, 811 01 Bratislava 1; SK;
Mičjan Michal, Ing. PhD.; Odbojárska 193, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Kozárik Jozef, Ing.; Lipová 6, 015 01 Rajec; SK;
Gašparek Krisztián, Ing.; Veľká Paka 139, 930 51 Veľká Paka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50130-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50130-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 30.11.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 30.11.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 30.11.2020 Typ Doručené
1d Identifikátor osoby 30.11.2020 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.12.2020 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 26.03.2021 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 07.04.2021 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 07.04.2021 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 07.04.2021 Typ Interné listy
PUV 50130-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku