Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50130-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8583 
(21)  Číslo prihlášky  50130-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.12.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2018-35702 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.12.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.05.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.10.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 15/04   
(54)  Názov  Obojstranné zvodidlo 
(57)  Anotácia  Obojstranné zvodidlo, najmä pre deliace pásy cestných komunikácií, obsahuje stĺpiky (2) z tyče prierezu C, valcované za studena, umiestnené v pravidelnom rozstupe (R) v pozdĺžnom smere zvodidla, a na nich obojstranne zrkadlovo skrutkovými spojmi pripevnené zvodnice (1), pričom zvodnice (1) sú v tvare roztvoreného M a sú pripevnené k stĺpikom (2) bez dištančných dielov priamo, pričom stĺpiky (2) sú usporiadané so vzájomným rozstupom (R) = 1,333 m. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Liberty Ostrava a.s.; Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Žídek Radim, Bc.; Bílovec - Lubojaty 141, 742 92 Bílovec - Lubojaty; CZ;
Molin Stanislav; Třanovice 266, 739 53 Třanovice; CZ;
Noháč Robert; Malá Strana 871, 742 13 Studénka; CZ;
Toman Richard; Těrlická 945/53, 735 35 Horní Suchá; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.12.2025 
   Maximálna platnosť do  06.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 06.05.2019 5/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.10.2019 10/2019 FG2K
3 Zmeny mien 03.03.2020 3/2020 TC2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 07.12.2022 23/2022 ND2K
 
PUV 50130-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.12.2018 34,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 08.11.2022 150,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50130-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Doplnenie materiálov 06.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 06.12.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.12.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.01.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.02.2019 Typ Doručené
Opis 19.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 19.02.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.03.2019 Typ Interné listy
Doplnenie materiálov 05.03.2019 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 05.03.2019 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PÚV 28.03.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 28.03.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 29.03.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 29.03.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.08.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 07.08.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.09.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 25.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 25.10.2019 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 25.10.2019 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 19.11.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.12.2019 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 31.01.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 09.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 24.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 26.10.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 10.11.2022 Typ Odoslané
PUV 50130-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.01.2020 Liberty Ostrava a.s. ArcelorMittal Ostrava a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku