Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5013-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7458 
(21)  Číslo prihlášky  5013-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.11.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.06.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  U1200223 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  HU 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.01.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.06.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.04.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63B 67/04  A63B 69/34   
(54)  Názov  Viacúčelový športový prístroj 
(57)  Anotácia  Viacúčelový športový prístroj (1), najmä na zlepšovanie technických schopností futbalistu, obsahuje základňové telo (10) s hracou oblasťou (11), má konvexný horný povrch (15), prekážku (20) usporiadanú na základňovom tele (10) a nosnú konštrukciu (30) oddeľujúcu hraciu oblasť (11) od základne (2). Nosná konštrukcia (30) má dodatočnú jednotku (31) na nastavovanie výšky, ktorá má jedno spojovacie telo (31a) pripevnené k nosnej konštrukcii (30) a ďalšie spojovacie telo (31b) pripevnené k základňovému telu (10). Základňové telo (10) má horný prvok (10a) spojený s horným povrchom (15) obsahujúcim hraciu oblasť (11) a dolný prvok (10b) umiestnený pod horným prvkom (10a), ktorý je vyrobený z pružného materiálu, a dolný prvok (10b) je z tuhého materiálu. Ďalej má mechanizmus (40) nastavovania zakrivenia na zmenu zakrivenia horného prvku (10a). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TEQBALL HOLDING S.A.R.L.; Avenue John F. Kennedy, 44 L-1855 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Borsányi Gábor; Fanyarka Street 1, HU-1037 Budapest; HU 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ - TOMEŠ, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava 42; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/HU2013/000107 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014/076515 
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  13.11.2020 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.11.2020 
   Maximálna platnosť do  13.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.01.2016 01/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.06.2016 06/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.12.2017 12/2017 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 14.07.2021 13/2021 MK2K
 
PUV 5013-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5013-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.06.2015 Typ Doručené
1a Opis 09.06.2015 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 09.06.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 09.06.2015 Typ Doručené
1d Výkresy 09.06.2015 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 09.06.2015 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.06.2015 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.07.2015 Typ Odoslané
4a Plná moc 03.08.2015 Typ Doručené
4b Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 03.08.2015 Typ Doručené
4c Doklad o práve prednosti 03.08.2015 Typ Doručené
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.09.2015 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 19.10.2015 Typ Doručené
6a Opis 19.10.2015 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 19.10.2015 Typ Doručené
6c Anotácia 19.10.2015 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.11.2015 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 09.11.2015 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 11.11.2015 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 11.11.2015 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 09.11.2015 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 14.04.2016 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.04.2016 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.06.2016 Typ Odoslané
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 27.10.2017 Typ Doručené
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 02.11.2017 Typ Platba
17 predĺženie doby platnosti ÚV 15.11.2017 Typ Odoslané
18 Žiadosť inde neuvedená 13.11.2017 Typ Doručené
19 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 26.10.2017 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 16.11.2017 Typ Odoslané
PUV 5013-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku