Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50129-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9297 
(21)  Číslo prihlášky  50129-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  16.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  16.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  12.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 59/16  A01N 25/10  A01N 25/22  A01N 25/16  A01N 25/02  A61L 2/16   
(54)  Názov  Dezinfekčný prostriedok a jeho použitie 
(57)  Anotácia  Opísaný je dlhodobo stabilný dezinfekčný prostriedok, vhodný najmä na dezinfekciu plôch, predmetov alebo priestorov vo forme roztoku, emulzie, krému, gélu, xerogélu, suspenzie, peny, hmly alebo filmu s baktericídnou, sporocídnou, virocídnou a fungicídnou dezinfekčnou účinnosťou. Dezinfekčný prostriedok obsahuje 0,1 až 25 % hmotn. komplexu Ag+-dusíkatý polymér a 0,05 až 3,5 % hmotn. kvartérnej amóniovej zlúčeniny, a ďalej môže obsahovať hydrofilný gélotvorný polymér, prírodnú gumu, aditíva a konzervačné prostriedky, pričom zvyšok tvorí voda. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Certex a.s.; Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Veverka Miroslav, Ing., CSc.; Jána Smreka 26, 810 07 Bratislava 17; SK;
Vodný Štefan, Ing., CSc.; Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava 42; SK;
Veverková Eva, Ing., CSc.; Jána Smreka 26, 810 07 Bratislava 17; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.11.2024 
   Maximálna platnosť do  30.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 8/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 FG2K
 
PUV 50129-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50129-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 30.11.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 30.11.2020 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.12.2020 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.12.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 08.12.2020 Typ Doručené
4a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 08.12.2020 Typ Doručené
4b Sprievodný list 08.12.2020 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.01.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 02.02.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 02.02.2021 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 02.02.2021 Typ Doručené
6c Opis 02.02.2021 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.02.2021 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 19.03.2021 Typ Doručené
9a Nároky na ochranu 19.03.2021 Typ Doručené
9b Sprievodný list 19.03.2021 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.03.2021 Typ Interné listy
11 rešeršná správa 30.03.2021 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 31.03.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 31.03.2021 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 31.03.2021 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 30.07.2021 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50129-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku