Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50128-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9244 
(21)  Číslo prihlášky  50128-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05D 7/14  C09K 15/00  C09D 5/00   
(54)  Názov  Antioxidačný náter štvorzložkového oxidu a jeho použitie 
(57)  Anotácia  Antioxidačný náter štvorzložkového oxidu, stabilizovaný platinovým nástrekom, možno zaradiť do oblasti chemickej výroby, hutníctva a strojárskeho priemyslu. Základnou schopnosťou antioxidačného náteru je jeho schopnosť odolávať vonkajším vplyvom, oxidačno-redukčnému javu, ktorý degraduje materiál a znižuje jeho maximálne tepelné využitie, životnosť a pevnosť. Riešenie spočíva v tom, že nové riešenie stabilizácie náteru pomocou platiny ako adhézneho činidla je pomerne novou technológiou plazmového sprejovania a stabilizáciou oxidom céria, ktorá synergicky vylepšuje termálnu stabilitu náteru. Antioxidačný náter štvorzložkového oxidu obsahuje binárne oxidy v pomere 29 – 31 % hmotnosti ZrO2, 19 – 21 % hmotnosti Al2O3, 14 – 16 % hmotnosti CeO2 a 33 – 35 % hmotnosti SiO2, kde sa ich chemickou reakciou vytvorí ZrO2/Al2O3 a CeO2/SiO2. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Polák Daniel; Hlavná 114, 935 33 Nový Tekov; SK;
Hovanec Michal, doc. Ing., PhD.; Popradská 64/C, 040 11 Košice 11; SK;
Al-Rabeei Samer Abdo Saleh, Ing., PhD.; Považská 8, 040 11 Košice 11; SK;
Mikula Branko, Mgr.; Trieda SNP 90/A, 040 11 Košice 11; SK;
Korba Peter, doc. Ing., PhD., Ing. Paed. IGIP; 26. novembra 1, 066 01 Humenné 1; SK;
Spodniak Miroslav, Ing.; Krivec 2536, 962 05 Hriňová; SK;
Vasilčin Igor, Ing.; Kľušovská Zábava 307, 086 22 Kľušov; SK;
Venceľ Martin, Ing.; Alvinczyho 1694/19, 040 01 Košice-Staré mesto; SK;
Pavlinský Jozef, Ing.; Severná 180, 080 06 Prešov-Vyšná Šebastová; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50068-2020 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.11.2024 
   Maximálna platnosť do  26.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 06/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 50128-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50128-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.11.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 26.11.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 26.11.2020 Typ Doručené
1c Opis 26.11.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 04.12.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.12.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.01.2021 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 22.02.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 24.02.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 04.03.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 04.03.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 01.07.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50128-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku