Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50127-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9260 
(21)  Číslo prihlášky  50127-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21C 1/24  B21C 9/00   
(54)  Názov  Tvárniaci nástroj s grafitovými vložkami na zvýšenie mazacieho efektu 
(57)  Anotácia  Tvárniaci nástroj s grafitovými vložkami na zvýšenie mazacieho efektu patrí do skupiny nástrojov na objemové tvárnenie kovov. Aplikácia grafitových vložiek slúži na zvýšenie mazacieho účinku v nábehovej časti telesa a zároveň zabezpečuje elementárny mazací efekt v prípade výpadku mazania, čím je možné predĺžiť životnosť a zvýšiť ekonomickú efektivitu prevádzky. Technické riešenie pozostáva z telesa (1) so špirálovými drážkami a presným axiálnym otvorom na tvárnenie rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom, ktorý má v nábehovej časti vytvorené presné otvory (3) na osadenie grafitových vložiek (2). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hatala Michal, prof. Ing., PhD.; Dubová 6484/2, 080 05 Prešov 5; SK;
Botko František, Ing., PhD.; Nemcovce 98, 082 12 Kapušany pri Prešove; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.11.2024 
   Maximálna platnosť do  25.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 50127-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50127-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.11.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 25.11.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 25.11.2020 Typ Doručené
1c Opis 25.11.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 04.12.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.12.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.12.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.01.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 10.03.2021 Typ Doručené
7a Opis 10.03.2021 Typ Doručené
7b Sprievodný list 10.03.2021 Typ Doručené
8 výsledok rešerše 12.03.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 12.03.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 12.03.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.07.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50127-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku