Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50126-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9251 
(21)  Číslo prihlášky  50126-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 7/12   
(54)  Názov  Prípravok na kontrolu tolerancie kruhových výrobkov vírivými prúdmi 
(57)  Anotácia  Prípravok na kontrolu tolerancie kruhových výrobkov vírivými prúdmi pozostáva z valčekovej stolice pozostávajúcej z valčekov (1), rámu (2) a líšt (3, 4), kde valčeky (1) zvierajú uhol 90°, pričom po valčekovej stolici je vedený kontrolovaný objekt (5) kruhového prierezu. Konzola (6) má otvory na sondy (7) vírivých prúdov pootočené o 90°. Sklon sond (7) vírivých prúdov proti valčekovej stolici je 45°. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hatala Michal, prof. Ing., PhD.; Dubová 6484/2, 080 05 Prešov 5; SK;
Botko František, Ing., PhD.; Nemcovce 98, 082 12 Kapušany pri Prešove; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.11.2024 
   Maximálna platnosť do  25.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 50126-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50126-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 25.11.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 25.11.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 25.11.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 04.12.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.12.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.01.2021 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 10.02.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 10.02.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 10.02.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 10.02.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.06.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50126-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku