Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50126-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7995 
(21)  Číslo prihlášky  50126-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.12.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.02.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23H 3/00  B23H 9/02  C25F 3/00   
(54)  Názov  Spôsob rektifikácie reznej hrany nástroja a nástroj opracovaný týmto spôsobom 
(57)  Anotácia  Rezná hrana (2) nástroja (1) je ponorená v elektrolyte, nástroj (1) je pripojený na kladný pól zdroja jednosmerného prúdu a záporný pól tohto zdroja je pripojený k elektróde ponorenej v elektrolyte. Pri napätí prevyšujúcom 100 V okolo nástroja (1) vznikne paroplazmová obálka (4), v nej prebiehajú elektroplazmové výboje, ktoré odparujú kov z povrchu nástroja (1) a na reznej hrane (2) sa tým vytvorí zaoblenie (3). Pri nástroji (1) zo spekaného karbidu elektroplazmové výboje odstraňujú spojivo tvoriace matricu spekaného karbidu a následne sa karbidové zrná odplavujú elektrolytom. Elektrolytom je napríklad vodný roztok netoxických solí. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vopát Tomáš, Ing., PhD.; Saleziánska 42, 917 01 Trnava 1; SK;
Podhorský Štefan, doc. Ing., CSc.; Čajkovského 31, 917 01 Trnava; SK;
Peterka Jozef, prof. Dr. Ing.; Adama Štrekára 53, 917 01 Trnava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.12.2023 
   Maximálna platnosť do  06.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2017 08/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.02.2018 02/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 ND2K
 
PUV 50126-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50126-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.12.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 06.12.2016 Typ Doručené
1b Opis 06.12.2016 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 06.12.2016 Typ Doručené
1d Anotácia 06.12.2016 Typ Doručené
1e Výkresy 06.12.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 14.12.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.12.2016 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.02.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 24.04.2017 Typ Doručené
5a Sprievodný list 24.04.2017 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 24.04.2017 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.05.2017 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 23.05.2017 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 24.05.2017 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 24.05.2017 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 23.05.2017 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 14.11.2017 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.11.2017 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.02.2018 Typ Odoslané
14 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 30.11.2020 Typ Doručené
14a Plná moc 30.11.2020 Typ Doručené
15 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 02.12.2020 Typ Platba
16 predĺženie doby platnosti ÚV 03.12.2020 Typ Odoslané
PUV 50126-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku