Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50126-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7868 
(21)  Číslo prihlášky  50126-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.12.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2015-31380 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.08.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.08.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.06.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01B 19/00  E01B 21/00  E01B 2/00   
(54)  Názov  Protihlukový panel pre železničné alebo električkové koľaje 
(57)  Anotácia  Protihlukový panel pre železničné alebo električkové koľaje, najmä vybavený na bokoch aspoň jedným zámkom na ukladanie do stabilizátorov zovretia, usporiadaných v kontakte s koľajnicami, tvorený nosnou doskou (1) z betónu s lícnou vrstvou (2) zo zvukovo-vibračne pohltivého materiálu, najmä z medzerovitého betónu, tvoriaci aspoň dve tretiny celkovej hrúbky protihlukového panela. Lícna strana je výhodne vybavená dezénom vo forme trapézových rebier (3) na zamedzenie šírenia hluku a vibrácií do okolia koľajových dráh. Nosná doska (1) je výhodne vytvorená z armovaného betónu a lícna vrstva (2) môže byť vybavená umelým trávnikom. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ŽPSV s.r.o.; Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Eisenreich Jan; Barákova 28, 326 00 Plzeň; CZ;
Horehleď Jiří, Ing.; Svatováclavská 341, 686 01 Uherské Hradiště; CZ;
Baný Jaroslav, Ing.; V Pastouškách 1497, 686 04 Kunovice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.12.2025 
   Maximálna platnosť do  14.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.08.2016 8/2016 BA2K
2 Doplnenie pôvodcu (-ov) 01.12.2016 12/2016 HA2K
3 Zapísané úžitkové vzory 02.08.2017 8/2017 FG2K
4 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 04.02.2020 2/2020 PC2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.02.2020 2/2020 ND2K
6 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 50126-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.12.2015 33,00 EUR
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 27.10.2016 8,50 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.12.2019 15,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 11.12.2019 80,00 EUR
Poplatok za 2. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 21.10.2022 230,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50126-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.12.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 14.12.2015 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 14.12.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 14.12.2015 Typ Doručené
Opis 14.12.2015 Typ Doručené
Plná moc 14.12.2015 Typ Doručené
Výkresy 14.12.2015 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.12.2015 Typ Platba
rešeršná správa 22.04.2016 Typ Interné listy
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.04.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 02.05.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 03.05.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 03.05.2016 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 27.10.2016 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.10.2016 Typ Doručené
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 31.10.2016 Typ Platba
oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu 18.11.2016 Typ Odoslané
záznam o ukončení konania o PÚV 07.06.2017 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.06.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 27.07.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 11.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis prechodu 11.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.12.2019 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 11.12.2019 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2019 Typ Platba
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.12.2019 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 14.01.2020 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 14.01.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 17.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 20.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 27.10.2022 Typ Odoslané
PUV 50126-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena pôvodcu 15.11.2016 Horehleď Jiří, Ing. Baný Jaroslav, Ing.
Baný Jaroslav, Ing. Horehleď Jiří, Ing.
Eisenreich Jan ŽPSV a. s.
ŽPSV s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku