Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50124-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9247 
(21)  Číslo prihlášky  50124-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16K 99/00  F16K 37/00  F16K 31/00   
(54)  Názov  Prípravok na identifikáciu poruchy elektronických expanzných ventilov s pulzne šírkovou moduláciou 
(57)  Anotácia  Prípravok na identifikáciu poruchy elektronických expanzných ventilov s pulzne šírkovou moduláciou v klimatizačných a chladiacich zariadeniach obsahuje telo (1) z nemagnetického materiálu s otvorom (2) prispôsobeným na prijatie v podstate celého expanzného ventilu, kde telo (1) obsahuje pozdĺžnu komoru (3) usporiadanú rovnobežne s otvorom (2) tak, že najmenšia vzdialenosť steny pozdĺžnej komory (3) od otvoru (2) je 0,1 až 6 mm a kde telo ďalej obsahuje magnet (4) vo forme tyčinky na báze NdFeB, s pozdĺžnym rozdelením magnetického poľa, voľne uložený v pozdĺžnej komore (3) s vôľou 5 až 20 % priemeru magnetu (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Knut Radovan; Medveďovej 17, 851 04 Bratislava 5; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Knut Radovan; Medveďovej 17, 851 04 Bratislava 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.11.2024 
   Maximálna platnosť do  24.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 50124-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50124-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.11.2020 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 24.11.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 24.11.2020 Typ Doručené
1c Opis 24.11.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 24.11.2020 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 30.11.2020 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.12.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 18.12.2020 Typ Doručené
4a Opis 18.12.2020 Typ Doručené
4b Sprievodný list 18.12.2020 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.12.2020 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 08.02.2021 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 08.02.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 08.02.2021 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 08.02.2021 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.06.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50124-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku