Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50123-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9253 
(21)  Číslo prihlášky  50123-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2020-37440 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.04.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  06.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 1/10  B65G 7/00   
(54)  Názov  Regálový zásobník 
(57)  Anotácia  Opisuje sa regálový zásobník, ktorého jednotlivé regály (2, 2') sú výškovo prestaviteľné v zvislých vedeniach (11) rámu (1), kde horná skupina regálov (2) je umiestnená v samostatnom ráme (3) výškovo prestaviteľnom v zvislých vedeniach (11) rámu (1) a medzi samostatným rámom (3) a rámom (1) je umiestnená dolná skupina regálov (2') tvorená vreckami (K) na uloženie skladovaných predmetov, pričom bočné steny vreciek (K) sú skladné, a pričom samostatný rám (3) je vybavený ťažnými elementmi (5) vedenými k samostatnému rámu (3) zhora cez kĺzadlá (4), kde opačný koniec každého z ťažných elementov (5) je spojený so závažím (6) výškovo prestaviteľným v ráme (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KEYPACK s.r.o.; Na Roudné 80, 301 65 Plzeň; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hanák Martin; Nová 513, 331 41 Kralovice; CZ;
Bejvl Radek; Kamenný újezd 271, 337 01 Rokycany; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.11.2024 
   Maximálna platnosť do  24.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 06/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 50123-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50123-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 24.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 24.11.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 24.11.2020 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 01.12.2020 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 02.12.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 02.12.2020 Typ Doručené
3b Doklad o práve prednosti 02.12.2020 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 07.12.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 16.02.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 16.02.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 04.03.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 04.03.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 01.07.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50123-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku