Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50123-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7919 
(21)  Číslo prihlášky  50123-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.11.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.05.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.11.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 3/12  C02F 3/30  C02F 3/02  C02F 3/06  C02F 9/14  B01D 63/00  B01D 65/02   
(54)  Názov  Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd 
(57)  Anotácia  Opísané je zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd, ktoré je zložené z obehovej aktivačnej čistiacej nádrže (1) s aktivovaným biologickým kalom a prívodom (2) znečistenej odpadovej vody, membránového filtračného modulu (3) s odtokom (4) vyčistenej vody, prevzdušňovacieho zariadenia (6) a miešadla (7). V obehovej aktivačnej čistiacej nádrži (1) je vytvorený vnútorný výstupok (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pijak Pavol, Ing.; Proutěná 424/34, 149 00 Praha 4; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pijak Pavol, Ing.; Proutěná 424/34, 149 00 Praha 4; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  LABUDÍK Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.11.2020 
   Maximálna platnosť do  30.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.05.2017 05/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.11.2017 11/2017 FG2K
3 Licenčné zmluvy 02.12.2019 12/2019 QB2K
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 24187300 1 ALVEST MONT, s.r.o. nevýlučná 08.11.2019 platná
 
PUV 50123-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50123-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.11.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 30.11.2016 Typ Doručené
1b Opis 30.11.2016 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 30.11.2016 Typ Doručené
1d Anotácia 30.11.2016 Typ Doručené
1e Výkresy 30.11.2016 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.12.2016 Typ Platba
3 Oznámenie k poplatkom 01.12.2016 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 05.12.2016 Typ Doručené
4a Plná moc 05.12.2016 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.01.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 03.02.2017 Typ Doručené
6a Opis 03.02.2017 Typ Doručené
6b Sprievodný list 03.02.2017 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.03.2017 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 28.03.2017 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 29.03.2017 Typ Odoslané
10 oznámenie o výsledku rešerše 29.03.2017 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 29.03.2017 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 04.08.2017 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.08.2017 Typ Interné listy
14 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.10.2017 Typ Platba
15 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.10.2017 Typ Doručené
15a Sprievodný list 19.10.2017 Typ Doručené
16 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.10.2017 Typ Doručené
16a Sprievodný list 23.10.2017 Typ Doručené
17 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.10.2017 Typ Platba
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 27.10.2017 Typ Odoslané
19 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 27.10.2017 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 12.09.2019 Typ Doručené
20a Licenčná zmluva 12.09.2019 Typ Doručené
20b Plná moc 12.09.2019 Typ Doručené
20c Sprievodný list 12.09.2019 Typ Doručené
21 15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 17.10.2019 Typ Platba
22 oznámenie o zápise licencie 08.11.2019 Typ Odoslané
PUV 50123-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku