Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50122-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9272 
(21)  Číslo prihlášky  50122-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 3/04  G01N 3/30  B65G 15/00   
(54)  Názov  Zariadenie na pevné prichytenie vzorky dopravníkového pásu pri skúškach jeho rázovej odolnosti 
(57)  Anotácia  Opísané je zariadenie na pevné prichytenie vzorky dopravníkového pásu pri skúškach jeho rázovej odolnosti tvorené vrúbkovanou hornou čeľusťou (3) a vrúbkovanou dolnou čeľusťou (2), medzi ktorými je umiestnený dopravníkový pás (1), pričom v závitových otvoroch hornej čeľuste (3) sú umiestnené sťahovacie skrutky (5) s podložkami (4), ktoré sú zaskrutkované do závitových otvorov spodnej čeľuste (2). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Marasová Daniela, prof. Ing., CSc.; Húskova 79, 040 23 Košice 23; SK;
Matisková Darina, Ing., PhD., MBA; Vyšná Šebastová 315, 080 06 Prešov 6; SK;
Krešák Jozef, doc. Ing., PhD.; Zombova 5, 040 23 Košice 23; SK;
Ambriško Ľubomír, Ing., PhD.; Západná 291/17, 044 71 Čečejovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.11.2024 
   Maximálna platnosť do  23.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 50122-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50122-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 23.11.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 23.11.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 23.11.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 01.12.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.12.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.01.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 11.02.2021 Typ Doručené
5a Opis 11.02.2021 Typ Doručené
5b Sprievodný list 11.02.2021 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.02.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 23.02.2021 Typ Doručené
7a Opis 23.02.2021 Typ Doručené
7b Sprievodný list 23.02.2021 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 26.02.2021 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 08.03.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 08.03.2021 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 08.03.2021 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.07.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50122-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku