Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50120-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50120-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 25/22  G01N 5/00   
(54)  Názov  Spôsob merania rýchlosti odhorievania a rýchlosti zuhoľnatenia polymérov s iniciáciou elektrickou iskrou a systém na jeho vykonávanie 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zachar Martin, Ing., PhD.; Ľ. Medveckého 878/1, 960 01 Zvolen 1; SK;
Kačíková Danica, prof. RNDr., PhD., MSc.; Strážska cesta 9893/8, 960 01 Zvolen 1; SK;
Majlingová Andrea, doc. Ing., PhD.; Pribinova 679/53, 960 01 Zvolen 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50120-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50120-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 20.11.2020 Typ Doručené
1b Výkresy 20.11.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 20.11.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 01.12.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.12.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.01.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 25.03.2021 Typ Doručené
5a Opis 25.03.2021 Typ Doručené
5b Sprievodný list 25.03.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.04.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 29.04.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 29.04.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 29.04.2021 Typ Interné listy
11 výzva na predloženie plnej moci 04.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50120-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku