Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50120-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7768 
(21)  Číslo prihlášky  50120-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.12.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.05.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.11.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.05.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.03.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 1/16  G06F 13/00  G08C 19/00  H04L 12/00   
(54)  Názov  Modulárny rozbočovač a smerovač audio-/video- a/alebo DMX signálov 
(57)  Anotácia  Modulárny rozbočovač a smerovač audio-/video- a/alebo DMX signálov obsahujúci šasi (1) je ďalej tvorený aspoň jednou vnútornou zbernicou (4) so sústavou konektorov (3), kde aspoň do časti niektorých konektorov (3) je zasunutá variabilná zostava periférnych zásuvných modulov s obsiahnutou aspoň jednou riadiacou kartou (2.1) a aspoň jednou vstupno-výstupnou kartou (2.2), procesových kariet (2.3), zdrojových kariet (2.4) a DMX kariet (2.5). Je to redundantné zariadenie s Hot-swap technológiou. Vstupno-výstupné karty (2.2) typu A/D, D/A, D/D a DMX karty (2.6) obsahujú CPU obvod (5), obvody (6) FPGA prepojené prepojením (12) I2S TDM dáta s periférnym modulom (7). Periférny modul (7) obsahuje A/D, D/A, D/D vstupno-výstupné prevodníky. Procesové karty (2.3) obsahujú aspoň CPU obvod (5) a obvody (6) FPGA a procesorovú jednotku (11) DSP/FPGA. V modifikácii multikábla, stage boxu alebo zvukovej karty pre PC riadiaca karta (2.1) je rozšírená a obsahuje CPU obvod (5), obvody (6) FPGA, konfiguračný port (8), sieťovú kartu (9) a dva SFP moduly (10). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Boldburg s.r.o.; Hviezdoslavova 7 , 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Petrinec Marek, Ing.; Novosadská 4998/15, 974 01 Rimavská Sobota; SK;
Koctúr Tomáš, Ing.; Povstalecká cesta 4, 974 09 Banská Bystrica; SK;
Mačička Peter, Ing.; Košická 15, 066 01 Humenné; SK;
Štrbák Pavol; Markušovského 476/2, 059 38 Štrba; SK;
Hrúz Matúš; Palárikova 5, 080 05 Prešov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Brichtová Tatiana, JUDr.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.12.2022 
   Maximálna platnosť do  08.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.11.2016 11/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.05.2017 05/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 ND2K
 
PUV 50120-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50120-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.12.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 08.12.2015 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 08.12.2015 Typ Doručené
1c Opis 08.12.2015 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 08.12.2015 Typ Doručené
1e Výkresy 08.12.2015 Typ Doručené
1f Anotácia 08.12.2015 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 17.12.2015 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.12.2015 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.02.2016 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 29.04.2016 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 02.05.2016 Typ Doručené
6a Opis 02.05.2016 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 02.05.2016 Typ Doručené
6c Výkresy 02.05.2016 Typ Doručené
6d Anotácia 02.05.2016 Typ Doručené
6e Obrázok k anotácii 02.05.2016 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.05.2016 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 27.06.2016 Typ Doručené
8a Plná moc 27.06.2016 Typ Doručené
8b Výpis z obchodného registra 27.06.2016 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 28.06.2016 Typ Doručené
9a Opis 28.06.2016 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 28.06.2016 Typ Doručené
9c Výkresy 28.06.2016 Typ Doručené
9d Anotácia 28.06.2016 Typ Doručené
9e Obrázok k anotácii 28.06.2016 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 26.07.2016 Typ Odoslané
11 13 zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.08.2016 Typ Platba
12 oznámenie o zápise zmeny 26.08.2016 Typ Odoslané
13 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.08.2016 Typ Interné listy
14 rešeršná správa 20.09.2016 Typ Interné listy
15 výsledok rešerše 20.09.2016 Typ Odoslané
16 oznámenie o výsledku rešerše 20.09.2016 Typ Odoslané
17 pokyn na zverejnenie PÚV 20.09.2016 Typ Interné listy
18 záznam o ukončení konania o PÚV 22.02.2017 Typ Interné listy
19 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.02.2017 Typ Interné listy
20 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.05.2017 Typ Odoslané
21 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 07.11.2019 Typ Doručené
22 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 19.11.2019 Typ Platba
23 predĺženie doby platnosti ÚV 20.11.2019 Typ Odoslané
PUV 50120-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.08.2016 Boldburg s.r.o. Petrinec Technology s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku