Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50119-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9216 
(21)  Číslo prihlášky  50119-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  08.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 13/00  G08G 1/01   
(54)  Názov  Inteligentný spomaľovací prah na pozemné komunikácie 
(57)  Anotácia  Inteligentný spomaľovací prah na pozemné komunikácie sa vyznačuje tým, že pozostáva zo vstupného zariadenia (1.1.1) na príjem informácií o rýchlosti vozidla, vstupného zariadenia (1.1.2) na príjem informácií o hmotnosti a rozmeroch vozidla, vstupného zariadenia (1.1.3) na príjem informácií od policajných a záchranných zložiek, vstupného zariadenia (1.1.4) na príjem informácií o histórii správania sa prichádzajúceho dopravného prostriedku, vstupného zariadenia (1.1.5) na príjem informácií o prítomnosti chodcov alebo ich bezpečne definovanej vzdialenosti a vstupného zariadenia (1.1.6) na príjem informácií o meteorologických podmienkach. Všetky vstupné zariadenia sú napojené na riadiacu jednotku (1.2.1) na spracovanie a vyhodnocovanie informácií, ktorá je napojená na adaptívnu prekážku (1.3), ktorá umožňuje plynulú zmenu pracovnej výšky nad úrovňou vozovky z nulovej na maximálnu konštrukčnú výšku. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Michalik Peter, doc. Ing., PhD.; Kysucká 35, 080 05 Solivar; SK;
Novotný Ladislav, Ing., PhD.; Dunajská 84, 052 01 Spišská Nová Ves 1; SK;
Zajac Jozef, Dr. h. c. prof. Ing., CSc.; Laca Novomeského 10, 080 05 Prešov 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.11.2024 
   Maximálna platnosť do  19.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.02.2021 03/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 50119-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50119-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.11.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 19.11.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 19.11.2020 Typ Doručené
1c Opis 19.11.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 01.12.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.12.2020 Typ Platba
4 rešeršná správa 14.01.2021 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 14.01.2021 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 14.01.2021 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 14.01.2021 Typ Interné listy
8 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 01.06.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.06.2021 Typ Odoslané
PUV 50119-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku