Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50119-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8245 
(21)  Číslo prihlášky  50119-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.12.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.10.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 3/00  C02F 1/00  B01D 35/02  B01D 35/027  F04D 13/02  F04D 29/70   
(54)  Názov  Zariadenie na ochranu čerpadiel odpadových vôd pre mokré akumulačné komory 
(57)  Anotácia  Zariadenie na ochranu čerpadiel odpadových vôd pre mokré akumulačné komory obsahuje separačnú komoru (4) vybavenú výtlačným potrubím (9) na odvod odpadových vôd do stokovej siete (11), prívodné potrubie (2) napojené na separačnú komoru (4), spätný ventil na zabránenie spätného prúdenia odpadových vôd do prívodného potrubia (2), obojsmerné potrubie (7) na spojenie separačnej komory (4) s čerpadlom (10) a oddeľovač (6) pevných častíc usporiadaný medzi separačnou komorou (4) a obojsmerným potrubím (7). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aqua4um s.r.o.; Clementisova, 949 01 Nitra 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rusnák Roman; Murániho 14, 949 11 Nitra 11; SK;
Krivuš Ľuboš; Pri mlyne 813/50, 951 15 Mojmírovce; SK;
Hurban Ľuboš; Kuchyňa 1480, 900 52 Kuchyňa; SK;
Matulík Tomáš; Zohorská, 900 55 Lozorno; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2018/050016 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.12.2024 
   Maximálna platnosť do  13.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.05.2018 05/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.10.2018 10/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 27.10.2021 20/2021 ND2K
 
PUV 50119-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50119-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.12.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 13.12.2017 Typ Doručené
1b Opis 13.12.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 13.12.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.12.2017 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.01.2018 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 08.02.2018 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 23.02.2018 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 23.02.2018 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 23.02.2018 Typ Interné listy
8 záznam o ukončení konania o PÚV 06.08.2018 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.08.2018 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.09.2018 Typ Odoslané
11 vnútrospisový list 18.12.2018 Typ Interné listy
12 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.12.2018 Typ Platba
13 vnútrospisový list 31.12.2018 Typ Interné listy
14 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 30.09.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 30.09.2021 Typ Doručené
15 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 07.10.2021 Typ Odoslané
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 11.10.2021 Typ Platba
17 predĺženie doby platnosti ÚV 12.10.2021 Typ Odoslané
PUV 50119-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku