Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50118-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9264 
(21)  Číslo prihlášky  50118-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2019-36879 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.11.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60L 53/00   
(54)  Názov  Stožiarový pätkový box 
(57)  Anotácia  Stožiarový pätkový box obsahuje elektroinštalačné prvky na pripojenie svietidla (9) verejného osvetlenia a dobíjaciu stanicu (7) elektromobility umiestnené na stožiari (5) verejného osvetlenia. Teleso (1) boxu pozostáva z dvoch častí, v telese je usporiadaná prípojková skriňa (3), elektromerový rozvádzač (4) a prepojovacie prvky (8), pričom v strede medzi prípojkovou skriňou (3) a elektromerovým rozvádzačom (4) je umiestnený stožiar (5) verejného osvetlenia, a teleso (1) boxu obsahuje dvierka (2). Teleso (1) boxu výhodne tvoria dve symetrické časti vyhotovené tak, že spojenie (10) oboch častí telesa (1) boxu je lomené v uhlopriečnom smere hornej a spodnej strany, pričom dvierka (2) telesa (1) boxu výhodne obsahujú zámkový systém. Ďalej je výhodné, ak prípojková skriňa (3) a elektromerový rozvádzač (4) sú vzájomne usporiadané zadnými stranami k sebe. Teleso (1) boxu, prípojková skriňa (3) a elektromerový rozvádzač (4) môžu byť pevne spojené s betónovým základom (6) stožiara (5) verejného osvetlenia. Prípojková skriňa (3) je výhodne silovými káblami, v trojfázovom zapojení s prierezom fázového vodiča od 120 do 300 mm2, spojená s elektrickou sieťou. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PREdistribuce, a.s.; Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ullrich Jiří, Ing.; Hornoměcholupská 690/148, 109 00 Praha 10; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.11.2024 
   Maximálna platnosť do  10.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 50118-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50118-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 10.11.2020 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.11.2020 Typ Platba
3 výzva na predloženie plnej moci 18.11.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 23.11.2020 Typ Doručené
4a Doklad o práve prednosti 23.11.2020 Typ Doručené
4b Plná moc 23.11.2020 Typ Doručené
4c Sprievodný list 23.11.2020 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.12.2020 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 17.03.2021 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 17.03.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 17.03.2021 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 17.03.2021 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.07.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50118-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku