Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50117-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9182 
(21)  Číslo prihlášky  50117-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.11.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  09.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G08B 23/00  A61B 5/11   
(54)  Názov  Zariadenie na detekciu dotyku tváre, najmä na prevenciu nákazy z rúk 
(57)  Anotácia  Zariadenie na detekciu dotyku tváre, najmä na prevenciu nákazy z rúk alebo na ochranu pred obhrýzaním nechtov, má hlavový prvok (1) určený na nosenie v blízkosti tváre. Hlavový prvok (1) je súčasťou slúchadiel (6) prepojených s mobilným telefónom (7). Zariadenie má dva ručné prvky (2) určené na nosenie v blízkosti dlaní. Jednotka (3) detekcie hodnotí priblíženie ručného prvku (2) k hlavovému prvku (1) a je prepojená so signalizačným prvkom (4) na signalizáciu priblíženia ruky do zóny tváre. Ručný prvok (2) je vyhotovený ako náramok alebo ako prsteň, alebo ako časť rukavice, alebo polrukavice. Jednotka (3) detekcie je rádiofrekvenčná, elektromagnetická, magnetická, akustickomagnetická alebo optická. Mobilný telefón (7) môže zahŕňať signalizačný prvok (4) a/alebo vstupný prvok (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Porubčan Ján; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Porubčan Ján; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  05.11.2024 
   Maximálna platnosť do  05.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.02.2021 03/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 09.06.2021 11/2021 FG2K
 
PUV 50117-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50117-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 05.11.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 05.11.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 05.11.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 05.11.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 13.11.2020 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.11.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.12.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 18.01.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 18.01.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 18.01.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 18.01.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.05.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 03.06.2021 Typ Odoslané
11 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.08.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 31.08.2021 Typ Doručené
12 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.09.2021 Typ Platba
13 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 06.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50117-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku