Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50115-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9268 
(21)  Číslo prihlášky  50115-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02S 30/00  H02S 20/00  A45F 3/06   
(54)  Názov  Batériový modul na mobilné modulárne fotovoltické sústavy 
(57)  Anotácia  Batériový modul na mobilné modulárne fotovoltické sústavy slúži aj na dočasné akumulovanie elektrickej energie. Je tvorený vrchným pásom (1) s prišitým plochým vreckom (2) zospodu so základnou doskou (3) so zdrojmi (4) elektrickej energie. Vrchný pás (1) a ploché vrecko (2) sú nepriesvitné, neprepúšťajú vodu a umožňujú poskladanie do prenosného tvaru. Vrchný pás (1) v miestach spodnej a ľavej strany prečnieva proti plochému vrecku (2) na účely prekrytia a spája sa pozdĺžnym pásikom (5) a priečnym pásikom (6) na dočasnú konštrukciu z polypropylénového lanka (7) a bodov (8) prichytenia. Prepojenie zdrojov (4) s elektrickou energiou a regulačnou jednotkou (10) je prepojením (9). Elektrické napojenie batériového modulu na mobilné modulárne fotovoltické sústavy na iné moduly je cez vstupný konektor (11) a výstupný konektor (12). Na fyzické spojenie s ostatnými modulmi do väčších celkov má ploché vrecko (2) spojovacie elementy (13) a na povrchu vrchného pásu (1) má vrchné spojovacie elementy (14). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Oravec Milan, prof. Ing., PhD.; Nová Lesná 425, 059 86 Nová Lesná; SK;
Pačaiová Hana, prof. Ing., PhD.; Na Kope VIII/7, 040 16 Košice 16; SK;
Novotňák Jozef, Ing.; Priekopa 16, 072 61 Priekopa; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50060-2020 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.10.2024 
   Maximálna platnosť do  30.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 50115-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50115-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 30.10.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 30.10.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 30.10.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 10.11.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.11.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.12.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 10.03.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 11.03.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 10.03.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.07.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 13.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50115-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku