Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50115-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9145 
(21)  Číslo prihlášky  50115-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.12.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2019-36499 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.08.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02J 3/36  H02J 3/24   
(54)  Názov  Zariadenie na reguláciu činného výkonu a frekvencie elektrizačnej sústavy s predĺženým časom využiteľnosti 
(57)  Anotácia  Zariadenie na reguláciu činného výkonu a frekvencie elektrizačnej sústavy pozostáva z batériového úložiska (5), ku ktorému je zapojený elektrický kotol (6) s regulátorom príkonu a riadiaci systém na sledovanie stavu nabitia batériového úložiska (5) a príkonu elektrického kotla (6) a nastavenie aspoň jedného parametra vybraného zo skupiny zahŕňajúceho požadovaný príkon a požadovaný výkon zariadenia a zároveň nastavenia požadovaného príkonu elektrického kotla (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  A u x i l i e n , a.s.; Náměstí 14.října 1307/ 2, 150 00 Praha 5 Smíchov; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gabriel Jaroslav, Ing.; nám Dr. Beneše 185, 431 51 Klášterec nad Ohří; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.12.2023 
   Maximálna platnosť do  11.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 50115-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50115-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.12.2019 Typ Doručené
1a Opis 11.12.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 11.12.2019 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 11.12.2019 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.12.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 13.01.2020 Typ Doručené
3a Doklad o práve prednosti 13.01.2020 Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.04.2020 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.06.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 04.06.2020 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 04.08.2020 Typ Doručené
6a Opis 04.08.2020 Typ Doručené
6b Sprievodný list 04.08.2020 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.09.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 06.10.2020 Typ Doručené
8a Nároky na ochranu 06.10.2020 Typ Doručené
8b Sprievodný list 06.10.2020 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.10.2020 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 11.11.2020 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 19.11.2020 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 19.11.2020 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 19.11.2020 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.04.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50115-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku