Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50115-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8221 
(21)  Číslo prihlášky  50115-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.11.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2017-33894U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.04.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  30.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A21D 13/31   
(54)  Názov  Pekárenský výrobok - mrkvové pečivo 
(57)  Anotácia  Pekárenský výrobok – mrkvové pečivo je tvorený náplňou, ktorá je obalená cestom, pričom náplň obsahuje minimálne 5 hmotnostných % lekváru alebo minimálne 5 hmotnostných % maku, alebo minimálne 5 hmotnostných % orechov, alebo minimálne 5 hmotnostných % hrušky, alebo minimálne 5 hmotnostných % iného ovocia, alebo ich zmesi v množstve minimálne 5 hmotnostných %, a cesto, obaľujúce náplň, obsahuje 3 až 70 hmotnostných % fragmentovanej mrkvy, 3 až 80 hmotnostných % múky a minimálne 5 hmotnostných % tuku. Uvedený výrobok má tvar valca, pričom i náplň má tvar valca a je obalená cestom iba na povrchu valcovej plochy náplne. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Martina bakery s.r.o.; Lumírova 487/7, Výškovice, 700 30 Ostrava; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mozdřeň Miroslav; Lumírova 487/7, 700 30 Ostrava - Výškovice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.11.2024 
   Maximálna platnosť do  29.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.04.2018 04/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2018 09/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 27.10.2021 20/2021 ND2K
 
PUV 50115-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50115-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.11.2017 Typ Doručené
1a Opis 29.11.2017 Typ Doručené
1b Doklad o práve prednosti 29.11.2017 Typ Doručené
1c Potvrdenie o podaní 29.11.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.12.2017 Typ Platba
3 výzva na predloženie plnej moci 18.12.2017 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 27.12.2017 Typ Doručené
4a Plná moc 27.12.2017 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.01.2018 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 17.01.2018 Typ Doručené
6a Sprievodný list 17.01.2018 Typ Doručené
6b Opis 17.01.2018 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.01.2018 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 25.01.2018 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 25.01.2018 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 24.01.2018 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.07.2018 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.08.2018 Typ Odoslané
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 06.10.2021 Typ Doručené
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 08.10.2021 Typ Platba
17 predĺženie doby platnosti ÚV 14.10.2021 Typ Odoslané
PUV 50115-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku