Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50114-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9265 
(21)  Číslo prihlášky  50114-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02S 20/30  A45F 3/06  H02S 30/00   
(54)  Názov  Multifunkčný fotovoltický mobilný modul na modulárne sústavy 
(57)  Anotácia  Multifunkčný fotovoltický mobilný modul na modulárne sústavy je tvorený spodným pásom (1) s osadenými fotovoltickými panelmi (2) a vrchným pásom (3), ktorý je na celej ploche fotovoltických panelov (2) vystrihnutý a v miestach spodnej a ľavej strany pásu je dlhší o päť centimetrov proti spodnému pásu (1). Vrchný pás (3) a spodný pás (1) sú z nepriesvitného, vodu neprepúšťajúceho a opakovateľne skladateľného materiálu. Na spodnej strane kratších okrajov spodného pásu (1) a v strede pod fotovoltickými panelmi (2) je pripevnený pozdĺžny pásik (4) a priečny pásik (5) na prichytenie k nosnej konštrukcii vytvorenej z napnutých polypropylénových laniek (6) a bodmi (7) prichytenia. Zariadenie je možné elektricky spojiť s ďalším multifunkčným fotovoltickým mobilným modulom na modulárne sústavy cez zásuvku (8) a konektor (9), ako aj fyzicky pomocou spodných spojovacích elementov (10) a vrchných spojovacích elementov (11). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Oravec Milan, prof. Ing., PhD.; Nová Lesná 425, 059 86 Nová Lesná; SK;
Pačaiová Hana, prof. Ing., PhD.; Na Kope VIII/7, 040 16 Košice 16; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50059-2020 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.10.2024 
   Maximálna platnosť do  30.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 50114-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50114-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 30.10.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 30.10.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 30.10.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 10.11.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.11.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.02.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 10.03.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 10.03.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 10.03.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.07.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50114-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku