Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50114-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8524 
(21)  Číslo prihlášky  50114-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.05.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2016-274 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.08.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61G 7/05  A61M 5/14   
(54)  Názov  Držadlo na tlačenie transportného lôžka a na pripojenie nádoby s infúznou tekutinou a transportné lôžko s týmto držadlom 
(57)  Anotácia  Držadlo (3) na tlačenie transportného lôžka a na pripojenie nádoby s infúznou tekutinou zahrnujúce vodiaci profil (4) na svojom prvom konci prispôsobený na pripojenie k výškovo nastaviteľnému hornému rámu (2) lôžka, pričom vodiaci profil (4) nesie rukoväť na uchopenie obsluhou, ďalej zahrnuje teleskopický profil (8), ktorého prvý koniec je zasunutý vo vodiacom profile (4), pričom vodiaci profil (4) je na svojom druhom konci vybavený otvorom na zasunutie teleskopického profilu (8) a teleskopický profil (8) je na svojom druhom konci vybavený infúznym držiakom (9), v zasunutej polohe je teleskopický profil (8) zasunutý aspoň z jednej polovice svojej dĺžky do vodiaceho profilu (4) a vo vysunutej polohe je teleskopický profil (8) vysunutý aspoň z jednej polovice svojej dĺžky z vodiaceho profilu (4). Predmetom riešenia je aj transportné lôžko vybavené týmto držadlom (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LINET spol. s r.o.; Želevčice 5, 274 01 Slaný; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fejt Miroslav, Ing.; Moskevská 2997, 272 01 Kladno; CZ;
Sálus Michal, Ing.; Neklanova 2706, 413 01 Roudnice nad Labem; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2017/000038 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2017/194038 
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.05.2021 
   Maximálna platnosť do  10.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.03.2019 03/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.08.2019 08/2019 FG2K
 
PUV 50114-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50114-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.11.2018 Typ Doručené
1a Opis 08.11.2018 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 08.11.2018 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 08.11.2018 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 08.11.2018 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 08.11.2018 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 08.11.2018 Typ Doručené
1g Žiadosť o opravu 08.11.2018 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.11.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 15.11.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 15.11.2018 Typ Doručené
3b Príloha inde neuvedená 15.11.2018 Typ Doručené
3c Príloha inde neuvedená 15.11.2018 Typ Doručené
3d Príloha inde neuvedená 15.11.2018 Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.11.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 07.12.2018 Typ Doručené
5a Opis 07.12.2018 Typ Doručené
5b Sprievodný list 07.12.2018 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.12.2018 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 08.01.2019 Typ Doručené
7a Anotácia 08.01.2019 Typ Doručené
7b Sprievodný list 08.01.2019 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.01.2019 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 24.01.2019 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 25.01.2019 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 25.01.2019 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 24.01.2019 Typ Interné listy
13 záznam o ukončení konania o PÚV 24.06.2019 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 24.06.2019 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.07.2019 Typ Odoslané
16 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 07.04.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 12.04.2021 Typ Platba
PUV 50114-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku