Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50114-2017
(11)  Utility Model Number  8341 
(21)  Application Number  50114-2017 
(22)  Application Date  24.11.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  04.02.2019 
(31)  Priority Number  PUV 2016-33088 
(32)  Priority Date  25.11.2016 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date  02.07.2018 
(45)  Publication of Registration Date  04.02.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  07.12.2018 
(51)  International Patent Classification  E01B 13/00  E01B 1/00   
(54)  Title  Podvalová kotva a zostava podvalu s touto podvalovou kotvou 
(57)  Abstract  Podvalová kotva (2) na zvýšenie odporu proti priečnemu pohybu podvalu (1) uloženého v štrkovom zásype železničného zvršku vzhľadom na pozdĺžny smer železničnej koľaje sa vyznačuje tým, že podvalová kotva (2) má hornú vodorovnú úložnú plochu (213) na uloženie dolnej plochy podvalu (1) a k nej smerom nadol sklonenú kotviacu plochu (214) na zakotvenie v štrkovom zásype železničného zvršku. Vodorovná úložná plocha (213) podvalovej kotvy (2) je tvorená vodorovným ramenom (211) tyčového profilu L a kotviaca plocha (214) je tvorená zvislým ramenom (212) tyčového profilu L. Vo vodorovnom ramene (211) je vytvorený priechodný otvor (215) na skrutku (23) na pevné spojenie podvalovej kotvy (2) s podvalom (1) na nej uloženým. Zostava podvalu (1) a najmenej jednej podvalovej kotvy (2) obsahuje rozperku (11) vloženú v podvale (1) a/alebo zaisťovací zvar spájajúci hlavu (231) skrutky (23) s vodorovným ramenom (211) profilovej tyče (21). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Veselý Martin; Studené 35, 561 64 Jablonné nad Orlicí; CZ;
Zikl Lubomír; Habrová 1412, 363 01 Ostrov; CZ 
(72)  Inventor(s)  Veselý Martin; Studené 35, 561 64 Jablonné nad Orlicí; CZ;
Zikl Lubomír; Habrová 1412, 363 01 Ostrov; CZ 
(74)  Attorney(s)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  24.11.2024 
   Utility Model Validity maximum until  24.11.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.07.2018 07/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2019 02/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 13.10.2021 19/2021 ND2K
 
PUV 50114-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50114-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.11.2017 Type Delivered
1a Opis 24.11.2017 Type Delivered
1b Príloha inde neuvedená 24.11.2017 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.12.2017 Type Sent document
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.12.2017 Type Payment
4 Doplnenie materiálov 04.01.2018 Type Delivered
4a Plná moc 04.01.2018 Type Delivered
4b Plná moc 04.01.2018 Type Delivered
4c Doklad o práve prednosti 04.01.2018 Type Delivered
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.01.2018 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 05.04.2018 Type Delivered
6a Opis 05.04.2018 Type Delivered
6b Sprievodný list 05.04.2018 Type Delivered
6c Opis 05.04.2018 Type Delivered
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.04.2018 Type Internal Letter
8 rešeršná správa 15.05.2018 Type Internal Letter
9 výsledok rešerše 15.05.2018 Type Internal Letter
10 oznámenie o výsledku rešerše 15.05.2018 Type Sent document
11 pokyn na zverejnenie PÚV 15.05.2018 Type Internal Letter
12 záznam o ukončení konania o PÚV 20.11.2018 Type Internal Letter
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.11.2018 Type Internal Letter
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.01.2019 Type Sent document
16 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 24.09.2021 Type Delivered
16a Sprievodný list 24.09.2021 Type Delivered
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 28.09.2021 Type Payment
18 predĺženie doby platnosti ÚV 30.09.2021 Type Sent document
PUV 50114-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku