Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50114-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8341 
(21)  Číslo prihlášky  50114-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.11.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2016-33088 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.02.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  07.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01B 13/00  E01B 1/00   
(54)  Názov  Podvalová kotva a zostava podvalu s touto podvalovou kotvou 
(57)  Anotácia  Podvalová kotva (2) na zvýšenie odporu proti priečnemu pohybu podvalu (1) uloženého v štrkovom zásype železničného zvršku vzhľadom na pozdĺžny smer železničnej koľaje sa vyznačuje tým, že podvalová kotva (2) má hornú vodorovnú úložnú plochu (213) na uloženie dolnej plochy podvalu (1) a k nej smerom nadol sklonenú kotviacu plochu (214) na zakotvenie v štrkovom zásype železničného zvršku. Vodorovná úložná plocha (213) podvalovej kotvy (2) je tvorená vodorovným ramenom (211) tyčového profilu L a kotviaca plocha (214) je tvorená zvislým ramenom (212) tyčového profilu L. Vo vodorovnom ramene (211) je vytvorený priechodný otvor (215) na skrutku (23) na pevné spojenie podvalovej kotvy (2) s podvalom (1) na nej uloženým. Zostava podvalu (1) a najmenej jednej podvalovej kotvy (2) obsahuje rozperku (11) vloženú v podvale (1) a/alebo zaisťovací zvar spájajúci hlavu (231) skrutky (23) s vodorovným ramenom (211) profilovej tyče (21). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Veselý Martin; Studené 35, 561 64 Jablonné nad Orlicí; CZ;
Zikl Lubomír; Habrová 1412, 363 01 Ostrov; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Veselý Martin; Studené 35, 561 64 Jablonné nad Orlicí; CZ;
Zikl Lubomír; Habrová 1412, 363 01 Ostrov; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.11.2024 
   Maximálna platnosť do  24.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.07.2018 07/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2019 02/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 13.10.2021 19/2021 ND2K
 
PUV 50114-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50114-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.11.2017 Typ Doručené
1a Opis 24.11.2017 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 24.11.2017 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.12.2017 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.12.2017 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 04.01.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 04.01.2018 Typ Doručené
4b Plná moc 04.01.2018 Typ Doručené
4c Doklad o práve prednosti 04.01.2018 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.01.2018 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 05.04.2018 Typ Doručené
6a Opis 05.04.2018 Typ Doručené
6b Sprievodný list 05.04.2018 Typ Doručené
6c Opis 05.04.2018 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.04.2018 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 15.05.2018 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 15.05.2018 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 15.05.2018 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 15.05.2018 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 20.11.2018 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.11.2018 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.01.2019 Typ Odoslané
16 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 24.09.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 24.09.2021 Typ Doručené
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 28.09.2021 Typ Platba
18 predĺženie doby platnosti ÚV 30.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50114-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku