Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50113-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8578 
(21)  Číslo prihlášky  50113-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.11.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.05.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.10.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08K 3/015  C08K 3/08   
(54)  Názov  Antibakteriálne nanoaditívum 
(57)  Anotácia  V technickom riešení sa opisuje antibakteriálne nanoaditívum, ktoré obsahuje 0,01 až 0,10 % hmotnostných iónov Ag+ zachytených na povrchu práškového anorganického nosiča nanočastíc CaCO3 a/alebo nosiča ZnO, a/alebo SiO2, a/alebo TiO2 tvoriacich zvyšok do 100 % hmotnostných. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.; Rybníky 954, 011 68 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šesták Jozef, Ing., CSc.; Rosina 875, 013 22 Rosina; SK;
Ščasníková Katarína, Ing., PhD.; ul. Mládeže 358/119, 013 41 Dolný Hričov; SK;
Bušová Eva, Ing. ; Nitrianska Blatnica 50, Nitrianska Blatnica, 656 05 Nitrianska Blatnica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.11.2022 
   Maximálna platnosť do  07.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 06.05.2019 05/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.10.2019 10/2019 FG2K
 
PUV 50113-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50113-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.11.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 07.11.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 07.11.2018 Typ Doručené
1c Opis 07.11.2018 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 07.11.2018 Typ Doručené
1e Anotácia 07.11.2018 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.11.2018 Typ Platba
3 Oznámenie 13.11.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 13.11.2018 Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.11.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 28.11.2018 Typ Doručené
5a Opis 28.11.2018 Typ Doručené
5b Sprievodný list 28.11.2018 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.12.2018 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 21.12.2018 Typ Doručené
8a Opis 21.12.2018 Typ Doručené
8b Sprievodný list 21.12.2018 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.01.2019 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 10.01.2019 Typ Doručené
10a Sprievodný list 10.01.2019 Typ Doručené
10b Opis 10.01.2019 Typ Doručené
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.02.2019 Typ Odoslané
12 výzva na doplnenie identifikátora osoby 06.02.2019 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 12.02.2019 Typ Doručené
13a Príloha inde neuvedená 12.02.2019 Typ Doručené
13b Sprievodný list 12.02.2019 Typ Doručené
14 Odpoveď na správu úradu 12.02.2019 Typ Doručené
14a Opis 12.02.2019 Typ Doručené
14b Príloha inde neuvedená 12.02.2019 Typ Doručené
14c Sprievodný list 12.02.2019 Typ Doručené
15 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.03.2019 Typ Interné listy
16 rešeršná správa 22.03.2019 Typ Interné listy
17 výsledok rešerše 22.03.2019 Typ Interné listy
18 oznámenie o výsledku rešerše 22.03.2019 Typ Odoslané
19 pokyn na zverejnenie PÚV 22.03.2019 Typ Interné listy
20 záznam o ukončení konania o PÚV 09.08.2019 Typ Interné listy
21 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.08.2019 Typ Interné listy
22 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.08.2019 Typ Interné listy
23 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.09.2019 Typ Odoslané
PUV 50113-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku