Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50112-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9176 
(21)  Číslo prihlášky  50112-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2020-37754 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.07.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  10.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01G 20/00  A01G 24/44   
(54)  Názov  Vegetačná vrstva na báze syntetických kompozitov na ozelenenie koľajového zvršku 
(57)  Anotácia  Vegetačná vrstva na báze syntetických recyklátov na ozelenenie stavby koľajovej dráhy obsahuje 20 až 100 % objemu syntetického kompozitu z recyklovaných technických textílií na výsadbu suchomilných travín alebo rozchodníkov. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BRENS EUROPE, a.s.; Barákova 148/28, 326 00 Plzeň, Lobzy; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Eisenreich Jan; Barákova 148/28, 326 00 Plzeň, Lobzy; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.10.2024 
   Maximálna platnosť do  26.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 50112-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50112-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 26.10.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 26.10.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 03.11.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.11.2020 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 12.11.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 12.11.2020 Typ Doručené
4b Doklad o práve prednosti 12.11.2020 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.11.2020 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 11.12.2020 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 14.12.2020 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 11.12.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.05.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50112-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku