Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50111-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9188 
(21)  Číslo prihlášky  50111-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24F 13/02  F24F 13/08  F16L 5/04  A62C 2/14   
(54)  Názov  Požiarna alebo dymová klapka, predovšetkým na vloženie do potrubia 
(57)  Anotácia  Požiarna alebo dymová klapka má dva výklopné krídlové listy (6) uložené vnútri telesa (1) na spoločnom hriadeli (2). Uloženie umožňuje vyklopenie oboch krídlových listov (6) pomocou pružiny z otvorenej polohy do uzatvorenej polohy, pričom krídlové listy (6) sú v otvorenej polohe vzájomne spojené teplotnou poistkou (7). Hriadeľ (2) je hladký a je vložený v dvoch priebežných otvoroch (4) umiestnených protiľahlo na plášti telesa (1). Dĺžka hriadeľa (2) zodpovedá vzdialenosti vonkajších povrchov plášťa telesa (1) alebo ju presahuje v miestach otvorov (4) a oba konce hriadeľa (2) sú z vonkajšej strany telesa (1) prelepené fóliou (5) alebo vrstvou lepiacej hmoty. Je výhodné, ak plášť telesa (1) v okolí otvorov (4) má dovnútra orientované prelisy (3) s hĺbkou aspoň 1 mm a hriadeľ (2) prečnieva von z oboch otvorov (4). Riešenie sa vyznačuje nízkym počtom súčiastok, má výborné funkčné vlastnosti počas pohotovostného stavu, ako aj po aktivácii v prípade požiaru. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Systemair Production a.s.; Hlavná 371, 900 43 Kalinkovo; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Repovský Michal, Ing.; Nová 356/10, 941 44 Hul; SK;
Bobor Ján; Jaseňová 419/3, 900 43 Hamuliakovo; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.10.2024 
   Maximálna platnosť do  22.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 50111-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50111-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 22.10.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 22.10.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 22.10.2020 Typ Doručené
1d Identifikátor osoby 22.10.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 30.10.2020 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 03.11.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.11.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 18.01.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 18.01.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 18.01.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 21.05.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2021 Typ Odoslané
PUV 50111-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku