Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50111-2011
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6288 
(21)  Číslo prihlášky  50111-2011 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.12.2011 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.11.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2011-23853 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.01.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.05.2012 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.11.2012 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.09.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05B 27/06  E05B 27/00   
(54)  Názov  Kombinácia valcovej zámky a plochého kľúča 
(57)  Anotácia  Kombinácia valcovej zámky a plochého kľúča pozostávajúca z jadra (2), ktoré je vybavené kľúčovým kanálom (3), do ktorého ústia prvé vŕtania (21) na posuvné uloženie odpružených nastavovačov (22), usporiadaných v rade za sebou v rovine prechádzajúcej osou otáčania jadra (2). Ďalej je jadro (2) vybavené aspoň jedným druhým vŕtaním (5) ústiacim do kľúčového kanála (3) v smere priečnom na prvé vŕtania (21), pričom v druhom vŕtaní (5) je posuvne uložený bezpečnostný kolíček (50), ktorého vonkajší zaoblený koniec môže zaberať pri uzamknutej zámke do zaobleného vybrania (13), vytvoreného vo valcovej dutine skrine (1), v ktorej je jadro (2) svojím vonkajším povrchom otočne uložené. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.; Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Holda Jiří, Ing.; Obránců míru 264, 551 01 Jaroměř; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL v.o.s., organizační složka, Sauvage De Brantes Petra, JUDr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.12.2021 
   Maximálna platnosť do  09.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.05.2012 05/2012 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2012 11/2012 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.12.2015 12/2015 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.12.2018 12/2018 ND2K
5 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 PC2K
 
PUV 50111-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50111-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 09.12.2011 Typ Doručené
1a Opis 09.12.2011 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 09.12.2011 Typ Doručené
1c Anotácia 09.12.2011 Typ Doručené
1d Výkresy 09.12.2011 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 09.12.2011 Typ Doručené
1f Plná moc 09.12.2011 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.12.2011 Typ Platba
3 Doklad o práve prednosti 02.01.2012 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.02.2012 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 24.02.2012 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 01.03.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 01.03.2012 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 01.03.2012 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 11.09.2012 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.09.2012 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 14.11.2012 Typ Odoslané
12 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 10.11.2015 Typ Doručené
12a Plná moc 10.11.2015 Typ Doručené
13 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 19.11.2015 Typ Platba
14 predĺženie doby platnosti ÚV 26.11.2015 Typ Odoslané
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 09.11.2018 Typ Doručené
15a Plná moc 09.11.2018 Typ Doručené
16 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 14.11.2018 Typ Platba
17 predĺženie doby platnosti ÚV 16.11.2018 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis prechodu 09.09.2020 Typ Doručené
18a Príloha inde neuvedená 09.09.2020 Typ Doručené
18b Plná moc 09.09.2020 Typ Doručené
18c Výpis z obchodného registra 09.09.2020 Typ Doručené
19 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 09.09.2020 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku 22.09.2020 Typ Odoslané
21 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.10.2020 Typ Platba
22 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 19.10.2020 Typ Odoslané
23 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.12.2020 Typ Doručené
23a Sprievodný list 09.12.2020 Typ Doručené
24 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.12.2020 Typ Doručené
25 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.02.2021 Typ Doručené
25a Sprievodný list 19.02.2021 Typ Doručené
26 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.02.2021 Typ Platba
27 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.02.2021 Typ Doručené
28 Odpoveď na správu úradu 21.04.2021 Typ Doručené
28a Výpis z obchodného registra 21.04.2021 Typ Doručené
28b Výpis z obchodného registra 21.04.2021 Typ Doručené
28c Výpis z obchodného registra 21.04.2021 Typ Doručené
28d Doklad o prevode 21.04.2021 Typ Doručené
28e Sprievodný list 21.04.2021 Typ Doručené
29 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.04.2021 Typ Platba
30 Odpoveď na správu úradu 23.04.2021 Typ Doručené
30a Príloha inde neuvedená 23.04.2021 Typ Doručené
30b Príloha inde neuvedená 23.04.2021 Typ Doručené
30c Príloha inde neuvedená 23.04.2021 Typ Doručené
30d Príloha inde neuvedená 23.04.2021 Typ Doručené
31 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 14.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50111-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 13.05.2021 ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 13.05.2021 KOREJZOVÁ LEGAL v.o.s., organizační složka, Sauvage De Brantes Petra, JUDr. BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku